Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer

Publicerad 27 oktober 2023

man som talar i telefon

Det finns mycket som talar för att samhället skulle tjäna på och må bra av att fler cyklar mer i Sörmland. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030 har Region Sörmland kartlagt de nyttor som ökad cykling bidrar till och vad som krävs för att få fler att cykla samt vilka utmaningar som hindrar samhällsplanerare att göra främjande satsningar för cyklingen.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Samhället sparar en krona och 50 öre för varje cyklad kilometer. Och förlorar detsamma för varje kilometer bilkörning. Samtidigt satsas det inte tillräckligt på cykeln, det visar en färsk kartläggning om potentialen och utmaningarna med ökat cyklande. Cyklister lever tre år längre och att gå och cykla i stället för att åka bil minskar utsläppen med tre och ett halvt ton per år och person. Dessa fakta talar ett tydligt språk, men det räcker inte med några enstaka åtgärder. 

En kombination av åtgärder krävs för förändring

För att få en framgångsrik förändring krävs att samhället kombinerar flera olika typer av åtgärder och även tar till begränsande åtgärder för bilism. 

Det är inte brist på vilja hos samhällsplanerarna som ligger bakom de begränsade åtgärderna för att främja cykling i våra kommuner. Snarare är det andra orsaker som försvårar för det cykelfrämjande arbetet. Detta konstaterar rapporten som sammanställer flera större studier som undersökt framgångsfaktorer för att få fler att cykla mer.

Bland annat finns en del inbyggda problem i de verktyg som planerare använder som ger incitament för att prioritera biltrafiken men inte cykeltrafiken. Men även faktorer som en stark bilindustri och motståndare till cykelsatsningar som dock är få men som hörs mycket och skapar politisk oro försvårar för planerare som vill göra fler satsningar för cyklandet.

-Insikterna från kartläggningen har stor betydelse för både regionens och kommunernas arbete för att främja cykling, som vid samhällsplanering och som ett underlag för att höja kunskapen hos både medarbetare, politiker och invånare, säger Johanna Lindell projektledare i Region Sörmland.

Till kartläggningen

Rapport om potential och utmaningar med ökat cyklande