Vingåkers kommun tar nästa steg för en äldrevänlig bygd

Publicerad 19 december 2023

En äldre person håller i en surfplatta.

Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en äldrevänlig bygd som är det tredje steget i inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det övergripande syftet med programmet Utmaningsdriven innovation är att bidra till långsiktiga lösningar på samhällsutmaningar för att uppnå de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Region Sörmland är en samarbetspartner i projektet.

Göran Wide

Strateg

0155-24 50 00

0727-40 22 26

Syftet med steg tre är att implementera resultaten från tidigare steg, i verklig miljö och sprida lösningarna brett med syfte att uppnå en systemförändring.

Förlänga hälsa och självständighet hos seniorer i kommunen

Projektets mål är att förlänga hälsa och självständighet hos kommunens seniorer och på så vis skjuta upp behov av vård och omsorg. Genom att stärka sociala strukturer och sammanhang i samhället och runt individen i kombination med sänkta trösklar för digitala lösningar och välfärdsteknik stärker vi individen och civilsamhället och frigör kommunens resurser dit de bäst behövs.
Den samhällsutmaning som projektet tar sig an är den demografiska utvecklingen. Den senaste befolkningsprognosen visar att andelen medborgare i Vingåkers kommun över 85 år kommer att öka med 78 procent fram till 2037, samtidigt som andelen medborgare i arbetsför ålder mellan 19 och 64 år, väntas minska med 13 procent.
-Region Sörmland konstaterar att projektets inriktning ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin och ser fram emot att få bidra i denna tredje fas när nya arbetssätt och metoder ska implementeras i verksamheten. Vi ser också fram emot att kunna sprida erfarenheterna från projektet till fler kommuner i regionen, säger Göran Wide, bredbandskoordinator i Region Sörmland.

Vinnova motiverar beslut om projektstöd

Ansökan har en väl beskriven utmaning som bedöms vara aktuell för en stor andel av Sveriges kommuner. Ansökan uppvisar ett tydligt systemperspektiv och uppmärksammar viktiga målkonflikter konkret. Lösningen handlar om att integrera ett digitalt ekosystem med socialt ekosystem vilket bedöms innovativt. Behov och ekosystemet har verifierats i steg två. Spridningsmöjligheter bedöms finnas, så även meningsfull internationell uppkoppling. Kommersialisering är påbörjad. Potential finns både socialt och ekonomiskt. Aktörskonstellationen bedöms vara en adekvat representation av relevanta aktörer med god kompetens kring nödvändig teknik, regelverk, processer och förordningar. Både offentlig verksamhet, näringsliv, civilsamhället och akademi ingår i projektet. Vidare bedöms projektet vara både väl förankrat hos deltagande parterna och involvera flera olika funktioner hos parterna, i synnerhet hos kommuner. Den gedigna involveringen av slutanvändare är en styrka i ansatsen. Dialog sker med fler kommuner som är intresserade av projektets lösningar. Kopplingen mellan arbetspaket, budget och projektets målsättningar bedöms vara god och riskanalys och föreslagna medieringsåtgärder adekvat. Ovanstående beslut baseras på en sammanvägning av hur väl ansökan i konkurrens med andra ansökningar har uppfyllt de tre huvudkriterierna Potential, Aktörer, Genomförande.

Projektet är ett samverkansprojekt

Vingåkers kommun är projektägare och följande aktörer medverkar som projektpartners.

Projektet och projektparterna samverkar även med fler aktörer som deltar i arbetet inom något eller flera områden, däribland MDU:s center för välfärdsförändring, Habbie, ABF och Studiefrämjandet, Region Sörmland och FoU Sörmland.

Projektet sträcker sig över två år, med start 1 januari 2024 med en total projektbudget på ca 50 miljoner kronor. Stödet från Vinnova uppgår till nästan 18 miljoner kronor, och de externa projektparterna investerar totalt 6,5 miljoner kronor i projektet i Vingåker.