Modda Sörmland på Almedalen: AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan

Publicerad 13 juni 2024

Två personer som tittar leeendes in i kameran ståendes på en scen .

Sverige behöver säkra sin techkompetens framåt, och insatserna behöver göras redan i grundskolan. Under Almedalsveckan deltar Modda Sörmland i ett panelsamtal tillsammans med Länsförsäkringar Sörmland, RISE och Teknikföretagen för att utforska hur ny framtidsteknologi som generativ AI och XR kan användas i skolan för att öka intresset och förbättra förståelsen för teknik, matematik och naturvetenskap. Panelen äger rum torsdag den 27 juni kl. 12:00 i Almedalen.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Den senaste rapporten från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien visar att intresset för teknik, matematik och naturvetenskap minskar med åldern, och att det är stor skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet. Skolverket rapporterar att svenska elevers intresse för STEM-ämnena, naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik, redan i tidig ålder är lägre än det internationella genomsnittet. För att få fler unga att välja teknikstudier behöver yrkena inom teknik och industri bli mer synliga och attraktiva för Sveriges ungdomar, särskilt för flickor.

Under ett panelsamtal i Almedalen kommer olika experter på området att diskutera hur ny framtidsteknologi kan användas i skolan för att bidra till ett ökat teknikintresse. Generativ AI är avancerade datormodeller som kan skapa innehåll som text, bilder, video och ljud. XR, eller Extended Reality, omfattar både VR (virtual reality) och AR (augmented reality) och möjliggör interaktiva och omslutande upplevelser.

- De flesta är överens om att det är viktigt att börja redan i ung ålder för att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn och unga men frågan är vilka åtgärder som fungerar. Det är viktigt att titta både på forskning och rapporter i kombination med praktiska exempel och erfarenheter. Vi vill lyfta dialogen om framtiden och hur bäst vi rustar våra barn och unga för en morgondag där teknologi kommer vara än mer integrerad i så väl vardagen som arbetslivet. Med panelen hoppas vi väcka nya tankar kring praktiska saker vi kan göra redan idag för att öka intresset för STEM bland barn och unga,” säger Maria Liljeblad, Chef Verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar Sörmland.

En ny rapport från Teknikföretagen om ungas attityder om grundskolans STEM-ämnen visar att intresset är lågt, med matematik som det mest ogillade ämnet. Många unga avråds från att studera teknik eller naturvetenskap, ofta på grund av fördomar om att ämnena är för svåra eller tråkiga. Rapporten betonar att tidiga insatser och förbättrad undervisning är nödvändiga för att vända trenden och öka intresset för teknik och vetenskap.

-  Det pågår för närvarande en intensiv dialog inom svensk skolpolitik kring att gå från skärm till pärm. Genom det här samtalet vill vi snarare utforska hur ny teknologi och olika interaktiva skärmar kan användas för att addera ett lager lärande i skolan, och öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn och unga. Genom praktiska exempel och case vill vi lyfta hur generativ AI och XR-teknologi kan användas för att öka den digitala kompetensen bland barn och unga och samtidigt bidra till ett mer lustfyllt lärande" säger Emelie Fågelstedt, digital strateg på Modda Sörmland.

Lärdomar från geometrilabbet VäXR, en virtuell lärstudio inom matematik som utvecklas av RISE i samverkan med flera aktörer, kommer också att lyftas på scen. Projektet VäXR utforskar hur virtuell verklighet kan vara ett stöd för elevers förståelse för matematik. Just nu utvecklas en VR-applikation för skolan där elever och pedagoger kan uppleva och laborera med geometri i flera dimensioner.

Under seminariet kommer panelen att diskutera hur vi kan rusta skolan och lärarna för den snabba teknologiska utvecklingen, och skapa större möjligheter för varje individ att lyckas i skolan och skapa framtidsdrömmar för sig själv. Vilka lärdomar kan vi dra från de initiativ som redan finns idag för att bidra till den kommande STEM-strategin som regeringen ska presentera i slutet av året?

Modda Sörmland är ett digifysiskt science center som förvaltas av Region Sörmland med syfte att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Upplevelsebaserat lärande i XR används för att tillgängliggöra upplevelser och experiment i skolan som annars inte hade varit möjliga, som att resa tillbaka i tiden och träffa dinosaurier eller åka på klassresa i yttre rymden. Just nu pågår arbetet med att kompetensutveckla 450 grundskolepedagoger i upplevelsebaserat lärande med XR inom regionen, med stöd från svenska ESF-rådet.

Medverkande:

Camilla Georgsson, Enhetschef, Teknikföretagen

Emelie Fågelstedt, Region Sörmland / Modda Sörmland

Sandra Wissting, senior projektledare, RISE

Lena Högfeldt, moderator, LF Sörmland

Mer om programpunkten: 

torsdag 27 juni, kl 12.00 - 12.45

Plats: Strandvägen, H553, "Intill Kruttornets parkering"

Läs mer: https://www.almedalsveckan.info/program/69784  

Vidare läsning – länkar till rapporter och artiklar:  

IVA-rapport (2024): "Det är ju inte allmänbildning direkt” – en undersökning om 10-15-åringars syn på naturvetenskap, matematik, ingenjörskap och teknik (STEM): https://www.iva.se/publicerat/rapport-det-ar-ju-inte-allmanbildning-direkt/

Teknikföretagen (2024): ”Unga avråds från att studera STEM men en kraftsamling närmar sig”: https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/nyheter/2024/unga-avrads-fran-att-studera-stem-men-en-kraftsamling-narmar-sig/

Skolverket (2024): Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/virtuell-och-forstarkt-verklighet-kan-stodja-elevers-larande-och-bidra-till-okat-intresse-for-naturvetenskap

Skolverket (2024): ”Utmaningen är det låga intresset för teknik och naturvetenskap”: https://www.skolverket.se/om-oss/press/debattartiklar/debattartiklar/2024-04-03-replik-utmaningen-ar-det-laga-intresset-for-teknik-och-naturvetenskap