Ny rapport om kompetensbehov och jämställdhet inom gröna näringar

Publicerad 25 juni 2024

Den 6 mars 2024 hölls en andra branschträff inom Branschforum gröna näringar i Sörmland. Branschforum Gröna näringar drivs av Region Sörmland och Arbetsförmedlingen, i samverkan med Agro Sörmland i rollen som koordinator. Tre föreläsare hade bjudits in för att presentera reflektioner och arbeten kopplade till ämnet. Representanter från branschen och näringslivet, kommuner, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och utbildningsväsendet deltog vid träffen.

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Syftet med årliga branschträffar är att samlas och föra dialog kring de utmaningar men även kring den potential som finns inom såväl lantbruket som skog. Framförallt ska träffarna bidra till att definiera lösningar och insatser som möter näringarnas och arbetsgivarnas behov.

Insatser som diskuterades för det fortsatta arbetet var bland annat:

 • Riktade praktikplatser
 • Yrkesutbildning för vuxna inom jord/skog
 • Kortare utbildning inom jord/skog och för utrikesfödda
 • Samarbete med bemanningspool
 • Ökad attraktion till yrken inom grön näring
 • Synliggörande av branschen
 • Tydligare anpassning av utbildningarnas innehåll, kopplat till vad branschen efterfrågar
 • Ökade kommunikationsinsatser,
 • Större fokus på normer och värderingar
 • Bättre arbetsvillkor för att attrahera fler
 • Stöttning för uppstart av aktivt jämställdhetsarbete

Inom flera insatsområden har mobilisering skett sedan förra branschträffen i maj 2023. Nu fortsätter arbetet med dessa delar samt att ta vidare diskussionerna från den 6 mars.

Läs rapporten