Regional utveckling

Rapport om potential och utmaningar med ökat cyklande

Publicerad 2 oktober 2023

På den här sidan hittar du en kartläggning av de nyttor, åtgärder och utmaningar som finns för att öka cyklandet i vårt samhälle. Genom projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030 har Region Sörmland tagit fram denna kartläggning i syfte att stötta kommuner och regioner i deras arbete med att främja cykling.

Europeiska unionens logotyp för medfinansiering.

Rapportens första huvudområde lyfter de nyttor som ett ökat cyklande medför. Nyttorna visas utifrån både ett målorienterat och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett ökat cyklande är avgörande för att nå Sveriges fyra nationella mål;

 • transportpolitiska målen
 • klimatmålet
 • miljömålen
 • folkhälsomålet

Det andra huvudområdet belyser de åtgärder som kommuner och regioner behöver arbeta med för att fler ska välja cykeln i vårt samhälle. Här lyfts även flera exempel från omvärlden fram och vilken effekt olika åtgärder har haft för att öka cyklandet.

Man cyklar med lådcykel längs med kanal.

Det tredje och sista huvudområdet undersöker och synliggör vilka bakomliggande utmaningar som finns och vad som försvårar för kommuner och regioner i deras arbete med att främja cykling. Rapporten lyfter utmaningar i följande områden:

 • Vi lever kvar gamla planeringsideal där bilen prioriteras framför hållbara färdsätt
 • Vi grundar vår planering på prognoser om ökad trafik istället för målstyrning
 • Det finns flera incitament för att frångå fyrstegsprincipen som ska säkerställa resurs- och klimatsmart transportplanering
 • Den ekonomiska samhällsnyttan för cykelsatsningar är svår att mäta och beräkningar inför transportsatsningar fokuserar på restidsvinster snarare än miljö- och hälsovinster
 • Vi har en stark bilindustri med stor påverkan på styrningen
 • Det finns en högljudd negativ minoritet bland befolkningen som leder till att politiker inte vågar begränsa biltrafiken av rädsla att förlora väljare
 • Bilen är norm i många svenska hushåll och en förutsättning för att klara vardagspusslet

Rapporten finns i två versioner. Dels den längre slutrapporten, dels en kortare populärversion. Utöver dessa finns även en Power Point presentation som är framtagen för att kommuner, regioner och andra enkelt ska kunna sprida insikter från kartläggningen i sitt arbete. Tabellerna i slutrapporten är inte tillgänglighetsanpassade.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Hjälpte den här informationen dig?

Om Region Sörmlands arbete med hållbart resande

Ett hållbart resande möter upp utmaningar i samhället. Läs mer om hur Region Sörmland arbetar med hållbart resande.

Läs artikel

Rena resan - Fossilfritt 2030

Läs mer om projektet Rena Resan - Fossilfritt 2030 här.

Läs artikel