Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

En person håller i en mobiltelefon framför en bärbar dator.

Region Sörmland behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen.

De uppgifter som du lämnar till Region Sörmland via e-post, blanketter eller e-tjänster, eller som på annat sätt överförs till oss eller registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Region Sörmland (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, för att kunna utföra vårt uppdrag eller det som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@regionsormland.se eller telefon . Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad 12 december 2023