Bredbandsstöd till regionerna även 2024

Publicerad 3 maj 2024

Regeringen har avsatt medel för bredbandsstöd för perioden 2024 till 2027. Under perioden kommer ca 800 miljoner kronor årligen att fördelas till bredbandsaktörer i regionerna. I Sörmland pågår förberedelser för den kommande utlysningen sedan årsskiftet. I början av året har regionerna ett uppdrag att kvalitetssäkra underlagen och under april månad prioriterades enskilda byggnader vilka i praktiken som är styrande för hur stödet kommer att fördelas.

Göran Wide

Strateg

0155-24 50 00

0727-40 22 26

Från den 16 maj går det att söka medel för bredbandsutbyggnad. Såväl privata som offentliga aktörer kan söka stöd för bredbandsutbyggnad, exempelvis operatörer, kommunala stadsnät och fiberföreningar. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte söka.
Ambitionen i Sörmland är att så många hushåll och företag som möjligt ska kunna erbjudas en fast bredbandsuppkoppling.

Så går ansökan till

När ansökningsperioden öppnar den 16 maj kan behöriga aktörer hämta utlysningsunderlag i PTS webbportal. Där finns alla byggnader som är berättigade till stöd och där finns också de byggnader som regionerna har prioriterat. Här kan aktörerna fritt välja utbyggnads¬områden. Aktörerna får konkurrensfördelar om de väljer att inbegripa upp till 25 prioriterade byggnader i sin ansökan. Det går att söka upp till 100 procent av kostnaderna i stöd men PTS gör ett urval där de mest kostnadseffektiva projekten väljs i första hand. Det kompletta utlysningsunderlaget presenteras i samband med att utlysningen öppnar.

Process för ansökan om stöd för fiberutbyggnad

Post- och telestyrelsen, PTS ansvarar för processen och de har tagit fram en modell som beskriver vem som ska göra vad under året för att hinna besluta om tilldelning under hösten respektive år.

 

grafik som beskriver pts process för stöd


Under januari månad arbetade Region Sörmland med att kvalitetssäkra det register som är grund för den kommande utlysningen, ett arbete som sker i nära samarbete med kommunerna och nätägarna i regionen. Kvalitetssäkringen handlar det om att lägga till byggnader som saknas och ta bort byggnader som redan har fiber. Byggnadsregistret är en viktig komponent för det fortsatta arbetet.

Under april gjorde regionerna så kallade regionala prioriteringar som innebär att regionerna, i samråd med kommuner och andra aktörer, pekar ut områden som är av betydelse för lokal och regional utveckling. Utbyggnadsprojekt i regionalt prioriterade områden får sedan en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd.

De regionala prioriteringarna ligger sedan till grund för den utlysning som sker under sommaren och där bredbandsaktörer kan söka bidrag för att bygga ut specifika områden.

Läs mer om Post- och telestyrelsens process

Utbyggnad av fibernät i Sörmland

Under hösten fattar sedan Post- och telestyrelsen beslut om vilka projekt som beviljas stöd. När väl beslutet är taget kan aktören börja sitt arbete och i slutändan blir det ett antal företag eller hushåll som kan glädjas åt en fast fiberförbindelse.

Nätägare i Sörmland tilldelades 65 miljoner under 2023 för utbyggnad av fibernät. Det kommer att ta cirka tre år för utbyggnaden att bli klar.

  • Nyköping tilldelades stöd för 564 byggnader vilket var hälften av alla de byggnader som fick stöd i Sörmland.
  • Flen och Gnesta kommuner fick ca 90 byggnader vardera.
  • Totalt beviljades 976 byggnader stöd från Post-och telestyrelsen under år 2023.