Så påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering i östra Mellansverige och i Sörmland

Publicerad 30 november 2023

Tåg i vinterlandskap

Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering. Svaren visar bland annat att distansarbetet har haft störst påverkan på resor och pendling, men även medfört en ökad efterfrågan på småhus och fritidshus på landsbygderna.

Christian Udin

Verksamhetschef

0155-24 57 34

0790-61 02 11

Våren 2023 skickade regionerna i östra Mellansverige ut en webbenkät till sakkunniga inom fysisk planering i samtliga kommuner. 77 kommuner svarade på frågor om bostadsmarknad, arbetsmarknad och näringsliv, handel och kommersiell service, offentlig service samt resor och pendling.

Många kommuner säger att distansarbete gör det möjligt för invånare att bosätta sig i områden med längre avstånd för att pendla till både arbete och utbildning. De nämner flera konkreta exempel på satsningar som upplevs ha direkt koppling till ett ökat distansarbete, bland annat bostäder på nya platser och etableringar av co-workingytor.

─ Resultatet av enkäten bekräftar och visar på behovet av att närliggande regioner fortsätter att samverka om den regionala utvecklingen. Och samtidigt behöver vi samverka med länets kommuner kring platsutveckling i just vårt län, säger Christian Udin verksamhetschef, Samhällsplanering och Infrastruktur i Region Sörmland.

Kommunerna nämner kollektivtrafik, bredband och bostäder som de tre viktigaste faktorerna för att locka människor att bosätta sig på andra platser. Samtidigt som resor med kollektivtrafik upplevs ha minskat i många kommuner har pandemins påtvingade distansarbete lockat människor att bosätta sig på platser längre bort från arbetsplatsen än innan pandemin. För att det ska fungera att bo långt från arbetsplatsen är det viktigt med en väl fungerande kollektivtrafik för de dagar människor behöver ta sig till arbetsplatsen, bredband för en bra digital tillgänglighet hemma och på co-workingplatser.

Kommunerna anser att distansarbete på olika sätt påverkat vardagen för invånare som är sysselsatta i kommunerna. Samtidigt är det få kommuner som på en övergripande nivå kan visa på konkreta effekter i kommunernas planering som följd av ett ökat distansarbete. Men kommunernas erfarenheter visar även att ökat distansarbete och förbättrad digital tillgänglighet ändrar förutsättningar och behov av fysisk mobilitet och rumslig närhet, det vill säga på vilket sätt och hur långt vi rör oss från vår bostad. Detta bör i förlängningen kunna påverka synen på planering och prioritering av transportinfrastruktur och andra åtgärder som främjar tillgänglighet.

Till rapporten Distansarbetets påverkan i östra Mellansverige.

Faktaruta

  • I Sörmland är det 24 procent som har sådana arbeten som gör att de kan arbeta hemma.
    • Beräkningen utgår från en klassning av alla yrken i yrkesstatistiken (SSYK 4) efter om man bedöms kunna jobba på distans eller inte.
    • Procentsatsen visar andelen av den totala befolkningen som är i sysselsättning.
    • Källa: Distansarbetets omfattning och konsekvenser, Region Sörmland 2021.