Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023

Publicerad 20 juni 2024

barn med såpbubblor

Statistik visar att Sörmland har stora behov. Regionen har den högsta andelen barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar tilliten samt att otryggheten i det egna bostadsområdet ökar under kvälls- och nattetid. Uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 visar på att en bredare samordning krävs för att möta de samhällsutmaningar som finns i regionen. Statistiken är sammanställd i en rapport som tillsammans med faktabladet beskriver hur utvecklingen ser ut i Sörmland. Syftet med rapporten är att skapa en tydligare berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är och kan vara.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Genom den gemensamma beskrivningen kan fler aktörer i samhället utforska vilken roll de kan ta i utvecklingsarbetet och vilka de kan kroka arm med.

Rapporten beskriver valda delar av det arbete som Region Sörmland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör har drivit för att bidra till utvecklingen i länet. Exempelvis har ett arbete gjorts för att utveckla samverkan med civilsamhället. I komplexa samhällsfrågor behöver lösningarna ofta tillkomma genom systemsyn och samarbete över verksamhetsområdesgränser. Under årets bedöms den tvärsektoriella samverkan ha förbättrats inom områdena Attraktiva miljöer och om Barns uppväxtvillkor.

- Vi ser ett antal utvecklingsområden för det samordnande arbetet som regionalt utvecklingsansvarig aktör driver. Behov av gemensamt lärande, förbättrade metoder för att mäta förflyttning och om mobilisering av aktörer behövs för att kunna söka utlysta pengar från exempelvis regionalfonderna, säger Tove Eliasson, analytiker i Region Sörmland.

Samordning av det regionala utvecklingsarbetet behöver utvecklas för att kraftfullare bidra till att möta utmaningarna i samhället i de system som finns. Förändringar i samhället sker snabbare än någonsin vilket får konsekvenser på inriktningen i utvecklingsarbetet. Exempelvis så finns det ny lagstiftning om hållbarhetsrapportering för företagen som innebär att rikta fokus på arbete med omställningsfrågor för mindre företag.

Fullständig rapport:  uppfoljning-av-den-regionala-utvecklingsstrategin-i-sormland-2023---tillsammans-for-det-hallbara-sormland.pdf (utvecklasormland.se) 

Digitalt faktablad med all statistik som ligger till grund för rapporten: (statisticsstudio.com).