Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa attraktiva miljöer

Publicerad 17 november 2023

Butik i glesbygd

Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag i Sörmland. Region Sörmland har i uppdrag att stärka den kommersiella servicen som dagligvaror och drivmedel i våra landsbygder. Remissversionen av förslag på regionalt serviceprogram finns ute för insamling av synpunkter. Fram till den 28 februari 2024 är det möjligt att lämna synpunkter på Sörmlands regionala serviceprogram.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Därför ett regionalt serviceprogram

Ett regionalt serviceprogram har tagits fram tillsammans med andra aktörer för att förbättra samordning och även hjälpa till att prioritera hur olika finansiella stöd ska användas.

─ En nedläggning eller störning som drabbar ett serviceställe medför att befolkningen i vissa landsbygder får långt att åka till närmsta alternativ. Detta kan drabba vissa grupper särskilt hårt. Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är som ett nav i bygden, säger Marcus Forss strateg inom Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

En god tillgänglighet till service skapar förutsättningar för människor och företag att bo, leva och verka i alla delar av Sörmland. Både kommersiell och offentlig service är av stor vikt för att skapa boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd.

Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att behålla och utveckla en god tillgång till kommersiell service på landsbygderna. Programmet ska ha ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av service och bidra till hållbar omställning i linje med intentionerna i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi.