Remiss ute om målbild för regionala cykelstråk i Sörmland

Publicerad 13 mars 2024

Två personer cyklar på en snöig cykelbana.

Lämna synpunkter på förslag om regionala cykelstråk senast den 29 april 2024. Under 2023 har Region Sörmland tillsammans med konsulter inom transportinfrastruktur tagit fram ett förslag på potentiella regionala cykelstråk i Sörmland. Här kan du läsa mer om förslaget och hur du besvara remissen.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Region Sörmland ha under år 2023 tagit fram ett antal prioriterade stråk för cykling. Arbetet har genomförts med hjälp av Sweco som tagit fram en rapport för prioriterade stråk i Sörmland. Syftet med rapporten är att definiera vilka stråk som skulle kunna prioriteras att byggas ut. Målbilden för regionala cykelstråk i Sörmland är vår gemensamma syn på utvecklingen av cykelinfrastrukturen i länet. Det blir ett viktigt verktyg för att säkerställa utbyggnad av infrastruktur som främjar en hållbar regional utveckling. Den beslutade målbilden med tillhörande prioriteringar blir utgångspunkten för utbyggnad av infrastruktur för cykling i Sörmland och som ska ske på lång sikt.

Förutom målbilden så finns i förslaget även ett poängsystem för att kunna prioritera stråken. Poängsystemet innefattar kriterier som trafiksäkerhet, ohälsotal, potential och koppling starta kollektivtrafikstråk. Remissen har skickats ut till berörda parter.

-Målbilden för regionala cykelstråk i Sörmland har tagits fram för att kunna prioritera framtida stråkutbyggnad. Region Sörmland vill skapa ett regionalt cykelvägnät för arbetspendling och viktiga målpunkter så som järnvägsstationer, motorvägshållplatser och större arbetsplats behöver bindas samman. Målbilden blir därför en viktig grund för utvecklingen av cykelinfrastrukturen i Sörmland, säger Sanda Strömstedt strategi i Region Sörmland.

Via länken kommer du till mer information om remissen och hur det går till att besvara den. 

​​Remiss – Målbild för regionala cykelstråk ​ | Region Sörmland (utvecklasormland.se)