Samverkan för hållbar utveckling av Sörmland

Publicerad 3 april 2023

Christoffer Öqvist och Beatrice Ask skriver på avsiktsförklaring

Sörmland ska utvecklas hållbart för att möta utmaningarna i samhället. Gemensamt ska Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län tydligare arbeta inom områden som hälsa och livsvillkor, boendemiljöer, växande näringsliv och tillgänglighet. En avsiktsförklaring mellan parterna har skrivits under för ett starkt och hållbart Sörmland, idag och i framtiden.

Anna Svedlund

Strateg

0155-24 50 00

0763-40 49 19

− Det är glädjande att tillsammans med landshövdingen kunna presentera denna avsiktsförklaring mellan Region Sörmland och Länsstyrelsen. Dokumentet förklarar på ett tydligt och bra sätt vad våra respektive ansvarsområden är, och i vilka delar våra respektive ansvar går i varandra. När Regionen och Länsstyrelsen arbetar tillsammans stärker det Sörmland, säger Christoffer Öqvist, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

− Samarbetet mellan Länsstyrelsen och Region Sörmland fungerar bra. Vi har båda länets bästa för ögonen, men med olika utgångspunkter. Regionen styrs av folkvalda, länsstyrelsen är en statlig myndighet. I avsiktsförklaringen tydliggör vi de viktigaste frågorna för vår samverkan. Genom att beskriva ansvarsområden, våra respektive roller samt former för samverkan vill vi göra det lättare och uppmuntra våra medarbetare att utbyta erfarenheter, kunskap och arbeta med gemensamma mål, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

Samverkan ska ske med utgångspunkt från målet och de fem prioriterade inriktningarna i som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och EU:s strukturfonder samt kring analys- planerings- och kunskapsunderlag. Utvecklingsstrategin tar avstamp ur Agenda2030 och är ett strategiskt viktigt underlag för utvecklingen i länet. Avsikten är att uppdragen för utvecklingsarbetet, och regionens och länsstyrelsens ansvar i dessa uppdrag, blir tydliga.

Fakta

Under 2023 till 2027 kommer Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland att stärka samverkan för att fortsätta utveckla Sörmland. Kärnan är det regionala utvecklingsuppdraget med den regionala utvecklingsstrategins mål och prioriterade inriktningar.   

Prioriterade inriktningar i den regionala utvecklingsstrategin:  

  • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga  
  • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd  
  •  En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet   
  •  Kompetensförsörjning för livslångt lärande  
  •  Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning  

Till områdena ovan adderas två övergripande samverkansområden:   

  • Analys, planerings-och kunskapsunderlag, uppföljning och lärande   
  • EU:s strukturfonder   

 

Bilden: Christoffer Öqvist och Beatrice Ask skriver på avsiktsförklaringen.