Samverkansprojekt för validering är en del av lösningen för kompetensförsörjningen

Grupp med människor som diskuterar vid ett skrivbordsarbete.

Region Sörmland deltar i projektet Regionala strukturer för validering i östra Mellansverige. Projektet ska skapa regionala strukturer för validering. Validering är en av flera viktiga delar för att säkerställa att företag får tag i rätt kompetens, både på kort och på lång sikt. Projektet stärker den strategiska kompetensförsörjningen inom länen i östra Mellansverige.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Genom validering kan en persons kunnande göras synliga och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Det gäller oavsett hur personen har skaffat sig kunskaperna. Genom en valideringsprocess får en person papper på sitt kunnande och kompetens.

Validering handlar om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka möjligheter till anställning
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden, för att enklare kunna byta arbete senare i livet

Syfte och mål

Projektet ska utveckla effektiva och hållbara regionala strukturer för validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet inom de fem länen i östra Mellansverige.

Projektet kommer att fokusera på att utveckla regional kapacitet kring validering. Detta genom kunskapsunderlag, metoder, stöd och samverkan med de aktörer som bedöms vara väsentliga för att utveckla och förstärka validering.

Projektet fokuserar på fyra utvalda områden:

  • Regionens utvecklingsansvar
  • Validering inom yrkesvuxenutbildning
  • Branschvalidering
  • Kommunikation och information om validering

Under våren 2023 kartläggs nuläget inom dessa fyra områden och nätverk skapas där behov upplevs som störst. En av branscherna som projektet riktar in sig mot är vård och omsorg där en nätverkskickoff äger rum i slutet av april. Kommunikationsmaterial håller även på att tas fram och respektive regions branschsamverkan och samverkan med Arbetsförmedlingen kartläggs.

Aktuellt

Klicka på länken för att ta del av artiklar om projektet och vad som är på gång.

Aktuellt - Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige (regionvastmanland.se)

Projektets delrapport

Konferensen Validera Mera

Under Sörmlands innovationsvecka 2023 genomfördes Validera mera, en konferens om framtidens lärande och innovation.

Via länkarna hittar du material från konferensen.

Målgrupper

De målgrupper och verksamheter som är mottagare av projektets resultat är primärt strateger inom kompetensförsörjning i respektive region, ledning och regionpolitiker, utbildningsaktörer inom den kommunala vuxenutbildningen, skolchefer, rektorer, lärare, studievägledare, aktörer inom branschvalidering, olika representanter för arbetsmarknadens parter.

Tidplan

Projektet pågår från 1 november 2022 och två år framåt.

Samverkanspartners

Projektet sker tillsammans med Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppland, Region Örebro och Region Östergötland. Projektet finansieras av Tillväxtverket och de fem regionerna.

Bakgrund

Kompetensförsörjning uppges idag av många arbetsgivare som en av de största utmaningarna inom både privat- och offentlig sektor. Validering är en sällan använd resurs inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. En framgångsrik valideringsprocess kan bidra till att fler individer får sin kompetens synliggjord.

Validering leder till vinster för individen, arbetsgivaren och samhället i stort:

  • Individen får större möjligheter att ta vara på sitt kunnande
  • Arbetsgivaren får bättre förutsättningar att hitta efterfrågad kompetens
  • Samhällets resurser fördelas mer hållbart, bland annat genom att matchningen av individens kompetens förbättras.

Projektet härstammar från tidigare arbete inom Valideringsdelegationen, som var en utredning som tillsattes av regeringen 2015.

I slutbetänkandet 2019 (SOU 2019:69) föreslogs ett sammanhållet och permanent system för validering för att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. Utifrån det skapades bland annat ESF-projektet Valideringslyft, där samtliga regioner i Sverige bidragit till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt system för validering. Sedan den 1 januari 2023 har kommunens ansvar för att erbjuda validering förtydligats i både skollagen och förordningen om vuxenutbildning.Regeringen har även beslutat om en ny valideringsförordning som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Kontaktpersoner

Morgan Andersson: strateg
Mobil: 076-130 00 52
E-post: morgan.andersson@regionsormland.se

Jessica Gustafsson: projektledare
Mobil: 076 – 768 76 85
E-post: jessica.gustafsson2@regionsormland.se

Anna Hedeklint: projektledare
Mobil: 076-767 91 80
E-post: anna.hedeklint@regionsormland.se

Huvudprojektledare
Karin Lantz
Projektledare Region Västmanland
Telefon: 021 - 961 40 23
E-post: karin.lantz@regionvastmanland.se 

Logotype för finansiering från Tillväxtverket.

Uppdaterad 18 april 2024