Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla

Glada, unga personer som sitter vid ett bord.

Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga, är ett av fem prioriterade nyckelområden som Region Sörmland vill utveckla och stärka tillsammans med aktörer i regionen. Om bakgrunden till prioriteringen och vad vi tillsammans gör för att möta utmaningarna och ta hand om möjligheterna finns att läsa på sidan.

Utgångspunkter för prioriteringen

Goda och jämlika livsvillkor, exempelvis socioekonomi, levnadsförhållanden och levnadsvanor hos invånarna i Sörmland är centrala för en hållbar utveckling, idag och i framtiden. Livsvillkoren är både förutsättningar och ett resultat av samhällets välmående och utveckling.
Alla som lever i Sörmland ska känna sig inkluderade och delaktiga, få möjlighet att utvecklas och vara aktiva i arbets- och samhällslivet. Tillsammans kan vi påverka och stärka viktiga områden, som goda uppväxtvillkor, goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor samt faktorer som främjar psykisk hälsa. Både kulturen och våra livsmiljöer är viktiga för att tillgängliggöra aktiviteter, erbjuda upplevelser, skapa delaktighet och inflytande samt ge tillgång till trygga och säkra närmiljöer och grönområden.

Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa

Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för välfärd genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Tidiga insatser kompenserar för skillnader i livsvillkor vilket bidrar till ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Ett Sörmland som genomsyras av en god och jämlik folkhälsa skapar förutsättningar för ökad social sammanhållning, trygghet, framtidstro och delaktighet. Region Sörmland fokuserar på sårbara grupper utifrån ett livscykel- och helhetsperspektiv där barns och ungas livsvillkor under uppväxten är särskilt viktiga. Utgångspunkten ska vara att barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet med god hälsa, utbildning och framtidstro.

Förhållandena under barn- och ungdomsåren har betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Att alla barn får en bra start i livet som stimulerar deras utveckling, inlärning och hälsa är därför avgörande. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet har ofta sämre hälsa som vuxna. I Sörmland lever en högre andel i barn i fattigdom än i riket i stort.

Aktiviteter och insatser

Finansiering och stöd

Uppdaterad 14 maj 2024