Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd

Människor på en gångväg vid vatten i solnedgång.

Samhället ska skapa förutsättningar för hållbara boendemiljöer och livsstilar, som ger människor tro på framtiden. Detta är ett prioriterat nyckelområde för Region Sörmland. På den här sidan kan du ta del av vad prioriteringen innebär och vilka strategier, projekt och aktiviteter som sker kring denna fråga.

Utgångspunkter för prioriteringen

Omställningen till ett hållbart samhälle ställer krav på våra framtida boende och livsmiljöer exempelvis tekniska lösningar. Samhällsplanering påverkar alla delar av människors liv. Rörelse, hälsa, tillit, trygghet och delaktighet är några perspektiv som påverkas av boende- och livsmiljöer. Genom att arbeta utifrån en omsorgsfull gestaltning av Sörmlands boende- och livsmiljöer kan vi verka för trygga och inkluderande platser.

Planeringen kan på detta sätt främja bättre mående och samtidigt verka för minskad klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.
Platsens kulturliv tillsammans med förståelse för och utveckling av dess historia bidrar till att stärka gemenskap, trygghet och tillit. På så sätt bevarar vi välfärd och service, attraherar och behåller kompetens och får ett utvecklat näringsliv.

Sörmland rymmer en mångfald av platser, människor och livsöden

Sörmlands stora och små orter, landsbygder och vattennära miljöer, stadsdelar och pendlingssamhällen nära storstaden är en varierad tillgång som kompletterar varandra. Variationen ska tas tillvara och utvecklas vilket kräver samverkan både geografiskt och över politikområden. När förutsättningar för hållbara boendemiljöer blir för ojämlika kan det leda till både lägre tillit till samhället och bristande social sammanhållning. Att människor känner sig otrygga i samhället är en växande utmaning, såväl i Sörmland som i riket i stort. En grundutmaning är att identifiera och reducera de faktorer som bidrar till upplevelsen av otrygghet. En viktig förutsättning för utveckling är att det finns bostäder för alla grupper i samhället samt en variation av bostadstyper, -storlekar och -upplåtelseformer.

Inom Sörmland finns stora geografiska skillnader i inkomst, hälsa, socioekonomi, utbildning och tillgänglighet. Dessa skillnader är segregation. Det är aldrig bara den ena delen av en stad eller en plats som är segregerad, utan det gäller platsen som sådan. Sörmland har som helhet haft en betydande befolkningstillväxt de senaste åren, men demografin varierar. Delar av Sörmland har utmaningar med exempelvis minskande skatteunderlag och färre som arbetar, sådana förutsättningar påverkar välfärd och service.

Det är brist på bostäder i samtliga kommuner i Sörmland. Utmaningen är störst bland unga, de som är nya på bostadsmarknaden, de med lägre inkomst och bland äldre. Genom att prioritera samhällsplaneringen kan vi skapa mer jämlika livsmiljöer och förutsättningar för att det byggs fler bostäder för att möta dagens akuta behov men även för att möta framtidens utmaningar.
Här nedan finns mer om vilka strategier, planer och insatser som sker inom detta område.

Strategier, planer och program

Aktiviteter och insatser

Finansiering och stöd

Uppdaterad 14 maj 2024