Projektet IMprove skulle få unga nyanlända att fullfölja sina studier

Några personer som sitter vi ett bord och tittar mot en whiteboard-tavla.

I projektet IMprove arbetade vi för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet, skulle fullfölja sina studier och komma ut i arbetslivet.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Syftet med IMprove var att ta fram en gemensam modell med effektiva metoder som huvudmän och skolor kan använda för att nå bättre resultat. Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden. Lokala metoder testades och framgångsrika arbetssätt samlades i IMprove-modellen. Genom forskningsstöd och utvärdering kvalitetssäkrades modellen innan den spreds till huvudmän och skolor i Sverige.

Målgrupp

Målgruppen för projektet var ungdomar som har anlänt till Sverige efter 13 års ålder och var inskrivna på Introduktionsprogrammet.

Tidplan

Projektet pågick under tre år, mellan 2019 och 2022.

Samverkansparter

IMprove var ett projekt där Sörmland, Skåne, Skaraborg och Värmland deltog. I Sörmland medverkade Nyköpings gymnasium, Rinmangymnasiet och Framtidsgymnasiet.

Arbetsformer

Projektet utgick från identifierade utvecklingsområden för att skapa tydliga mål för individ och verksamhet, skapa tydligare och effektivare studievägar samt en sammanhållen studieväg för elever på introduktionsprogrammen.

Inom respektive område i modellen testades lokala metoder och arbetssätt på både organisations- och individnivå:

  • Samverkan och förbättrad övergång till IM
  • Tydliga mål för organisationen genom utveckling av verksamhetens plan för utbildning och uppföljning
  • Kartläggning och bedömning utifrån ett holistiskt perspektiv
  • Individuella studieplaner som bättre svarar mot individens mål och förutsättningar
  • Lärande. Ett utvecklingsområde som exempelvis inkluderar studie- och yrkesvägledning till målgruppens behov, språkutvecklande arbetssätt och förbättrade arbetssätt att möta unga som kommit sent till Sverige
  • Uppföljningsprocess till stöd för målgruppens behov
  • Samverkan och stöd i samband med övergångar från IM till vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden.

IMproves arbetssätt utgick från ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att synliggöra hur normer kring till exempel kön, socioekonomi, etnicitet och funktionsnedsättning samverkar och påverkar hur människor bemöts. Syftet är att vara medveten om och hur olika typer av förväntningar, bemötande och stöd erbjuds elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Mer information

Öka unga nyanländas möjlighet att fullfölja utbildning

Uppdaterad 11 december 2023