Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning

Tre personer samlade runt ett bord som tittar på en datorskärm och skrattar. En bokhylla med massor av böcker i bakgrunden.

Människors vilja och tillgång till utveckling är grunden till det samhälle vi har i dag. När människor erövrar nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare för hela Sörmland. Kompetensförsörjning är därför ett av fem prioriterade områden som Region Sörmland arbetar för att utveckla och stärka tillsammans med länets aktörer. Om detta och mycket mer kan du läsa på denna sida.

Utgångspunkter för prioriteringen

Precis som resten av Sverige och världen, befinner sig Sörmland i en brytningstid. En viktig tid för att ställa om till ett hållbart samhälle. Kunskap och kompetens behövs för att möta utmaningar kring exempelvis demografi, samhällsklyftor, teknisk utveckling och digitalisering, globalisering och klimatomställningen. Genom att sänka trösklar och öppna dörrar så att alla kan få möjlighet att skaffa sig de kunskaper som behövs för att kunna arbeta och bidra till ett hållbart samhälle stärker vi Sörmland.

De insatser som Region Sörmland driver ska bidra till att människors och arbetsgivares behov av utbildning och kompetensutveckling möts. Detta sker genom att:

  1. skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning
  2. främja en mer hållbar utbildning och fortbildning
  3. arbeta för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens

Kompetensförsörjning hänger ihop och påverkas och påverkar av en mängd faktorer och områden. Ett exempel är Livsvillkor och hälsa som både är en förutsättning för och en konsekvens av en fungerande utbildning, matchning och en arbetsmarknad i balans. Kompetensförsörjning har därför en viktig roll inom folkhälsopolitiken. Folkhälsomålen lyfter vikten av kompetens, lärande och utbildning såväl som sysselsättning och ekonomisk trygghet. Med högre utbildningsnivå stärks hälsa och livsvillkor. Hälsan är även bättre när människor har ett jobb att gå till och kan försörja sig själva och sin familj.

En väl fungerande kompetensförsörjning i Sörmland bidrar till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och ekonomisk trygghet.

Arbetslöshet och låg utbildning är utmaningar för kompetensförsörjningen

I Sörmland är arbetslösheten högre än i våra grannregioner samt i riket i stort. Detta trots att det finns lediga jobb och arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver för att kunna utvecklas. Detta innebär att det är en stor utmaning att matcha arbetstillfällen och kompetens.

Sörmland har generellt sett låg utbildningsnivå. Många barn och unga lever i familjer med lågutbildade föräldrar, vilket statistiskt sett är ett stort hinder för utbildning och lärande. Till detta kommer geografiska utmaningar som gör att tillgängligheten till utbildning behöver förbättras genom exempelvis digitala utbildningar och att ge utbildningar på fler platser.

Ytterligare en utmaning är att många inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att klara skolan eller för att delta på arbetsmarknaden. Samtidigt är mångfald och öppenhet en viktig förutsättning för innovation och den bredd av språkliga kunskaper och erfarenheter som arbetskraften besitter kan vara en styrka på en föränderlig arbetsmarknad.

Strategier, planer och program

Aktiviteter och insatser

Finansiering och stöd

Uppdaterad 14 maj 2024