I projektet #KlarFramtid fick ungdomar hjälp att fullfölja sina gymnasiestudier eller komma in på arbetsmarknaden

Person pratar framför ungdomar som sitter vid bord.

I projekt #KlarFramtid har ungdomar fått hjälp att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden, allt för att väcka framtidstro hos varje individ.

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Syfte och mål

Syftet med #KlarFramtid var att få fler ungdomar att påbörja, återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier eller komma in på arbetsmarknaden. Målet var att bidra till att fler unga skulle nå de grundläggande kraven så att de kunde etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning. Samt att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.

Ingen ska begränsas i sitt framtidsval oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Målgrupp för hela projektet var ungdomar i åldern 15 till 24 år. Delprojekt arbetade med olika åldersgrupper och med olika inriktning för sina deltagare. #KlarFramtid erbjöds till cirka 500 ungdomar.

Tidplan

Projektet pågick under åren 2019 till 2022.

Samverkansparter

#KlarFramtid var ett regionsövergripande projekt där Region Sörmland var projektägare och hade en samordnande roll. I projektet medverkade Katrineholms kommun, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun, Oxelösunds kommun, Köpings kommun och Arbetsförmedlingen Norra Sörmland med delprojekt.

#KlarFramtid medfinansierades av EU och Europeiska socialfonden, ESF. Projektet stöttades även av Samordningsförbundet RAR, och Samordningsförbundet Västra Mälardalen och samverkade med Mälardalens universitet.

Arbetsformer

Gemensamt för delprojekten i #KlarFramtid var att utgå från varje individs nuläge och bygga relationer med förtroende. Varje deltagare fick göra en kartläggning som styrde val av insatser och aktiviteter för att passa personens situation. Metoder som användes under projektets gång var bland annat 7TJUGO, Motiverande samtal, Supported Education och Mentalization Based Treatment, MBT. Alla delprojekt arbetade även för att aktivt integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i arbetet.

I #KlarFramtid kombinerades studier och praktik med insatser för att höja motivationen hos deltagarna och normkritisk reflektion över livs- och yrkesval. Delprojekten har även utvecklat samverkan mellan aktörer runt målgruppen och erbjudit specialstöd eller andra anpassningar till deltagare med särskilda behov.

Projektets rapporter

Tag del av slutrapporterna i respektive delprojekt

Tag del av slutrapporterna i respektive delprojekt

Slutrapport delprojekt Arbetsförmedlingen

Kontakt

Delprojektledare
Servat Barzangi
Telefon: 010-488 08 76

Mejl: servat.barzangi@arbetsformedlingen.se

Slutrapport delprojekt Katrineholm 

#KlarFramtid, Katrineholms kommun

Kontakt 

Delprojektledare
Inger Christensen
Telefon: 072-548 64 37

Mejl: Inger.christensen@katrineholm.se

Slutrapport delprojekt Köping

Bilaga slutrapport delprojekt Köping

 

Kontakt

Delprojektledare
Kornelia Johansson
Telefon: 0221-257 69

Mejl: kornelia.johansson@koping.se

Delprojektledare
Martin Vrethammar
Telefon: 070-688 42 82

Mejl: martin.vrethammar@oxelosund.se

Slutrapport delprojekt Rekarnegymnasiet Eskilstuna

Kontakt

Delprojektledare
Annelie Klavins Nyström
Telefon: 070-086 69 21

Mejl: annelie.nystrom@eskilstuna.se

 

Läs mer om projektet på Europeiska Socialfondens webbplats.

Uppdaterad 26 mars 2024