Projektet Akademiskt nav ska bidra till ökad innovationsgrad och konkurrenskraft i näringslivet

Flera personer som lyssnar på ett föredrag.

I södra delen av länet är samverkansnivån mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan till viss del förklaras med avståndet till ett lärosäte. Tillgänglighet för livslångt lärande på akademisk nivå skapar förutsättningar för god kompetensförsörjning samt ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft i regionens företag.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Syfte

Projektet ska genomföra insatser för att att utveckla stödet vid lärcentra och utöka utbildningsutbudet mot de kompetensbehov som företagen i den funktionella arbetsmarknaden uttryckt. Främst gäller detta IT och teknik-områdena. Projektet ska också genomföra innovationsstödjande insatser i företag, samt skapa samverkansformer med det regionala stödsystemet och lärosäten.

Vid projektets slut förväntas det finnas ett etablerat lokalt innovationsstöd. Det förväntas också finnas ett större utbud av högre utbildning utifrån identifierade kompetensbehov i samverkan med högskolor och universitet. På lång sikt förväntas projektet bidra till ökad innovationsgrad och konkurrenskraft i näringslivet, samt ökad andel högutbildade bland regionens invånare. 

Samverkan

Projektägare är Nyköpings kommun.

Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF) och genomförs i samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och region.

Information om projektet Akademiskt nav hos Campus Nyköping.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Uppdaterad 16 mars 2023