Projektet Akademiskt nav är nu avslutat

En person pratar framför en stor publik.

Målsättningen med projektet Akademiskt nav var att åstadkomma en ökad innovationsgrad och förbättra konkurrenskraften för regionens företag genom ökad akademisk kompetens, forskningsnärvaro och samverkan mellan akademi, näringsliv, kommun och innovationsstödsystem.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Projektets syfte

I södra delen av länet är utbildningsnivån och graden av samverkan mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan till viss del förklaras med avståndet till ett lärosäte. Tillgänglighet för livslångt lärande på akademisk nivå skapar förutsättningar för god kompetensförsörjning samt ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft i näringslivet.
Därför genomförde projektet insatser för att utveckla studentstödet vid Campus Nyköping och utöka utbildningsutbudet mot de kompetensbehov som företagen i den funktionella arbetsmarknaden har, främst inom områdena IT och teknik. Projektets syfte var att genomföra innovationsstödjande insatser i företag, samt skapa nya och förbättrade samverkansformer mellan det lokala näringslivet,  det regionala stödsystemet och olika lärosäten.

Samverkan

Projektägare var Nyköpings kommun.

Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF) och genomförs i samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och region.

Tag del av slutrapporten från projektet  här: Slutrapport Akademiskt nav och accelerator.pdf

Uppdaterad 26 mars 2024