Hållbar utveckling och Agenda 2030

Ett träd med en frukt i form av en grön jordglob.

Sörmlandsstrategin tillämpar ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra.

Anna Svedlund

Strateg

0155-24 50 00

0763-40 49 19

Utvecklingsinsatser och investeringar ska stärka Sörmlands konkurrenskraft och leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare. Men utvecklingen får inte ske på bekostnad av att de planetära gränserna överskrids då såväl människors hälsa som långsiktig ekonomisk tillväxt är beroende av att ekosystemen är i balans. Ambitionen är med andra ord att skapa hållbar utveckling.

De globala målen och Agenda 2030 (regeringen.se) syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Målen har stor betydelse för regionens uppdrag och roll. Vi har därför utarbetat en modell för hållbar regional utveckling, där det bland annat handlar om att perspektiv som miljö och jämställdhet ska integreras i regionens verksamhet. Behovet av att se, belysa och utveckla samband är därför en grundläggande utgångspunkt i Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi.

Region Sörmlands Hållbarhetsprogram för perioden 2024-2027, som riktar sig till Regionens egen verksamhet, finns presenterat här.

Läs mer om hur Region Sörmland och Sveriges regioner tillsammans arbetar för hållbar utveckling på Tillväxtverkets webbplats.

Uppdaterad 7 december 2023