Sörmlands förutsättningar för hållbar utveckling

Ett barn i solnedgång som sträcker upp armarna mot himlen.

Som en del av den regionala utvecklingsstrategin analyseras löpande förutsättningarna och utvecklingen i Sörmland. På denna sida presenteras en grundläggande beskrivning av dessa förutsättningar. Analyser och andra kunskapsunderlag bidrar till att vi får ökad och djupare kunskap, vilket gör att beskrivningen av utvecklingen kommer att uppdateras och förändras kontinuerligt.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

För ett antal år sedan beskrevs länets utveckling enbart genom att presentera siffror över bruttoregionalprodukten. Idag vet vi att vi behöver förstå och beskriva utveckling i ett bredare perspektiv, utifrån många olika samband. Det är här vi tar Sörmlands modell för hållbar utveckling till hjälp. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling beskriver  sambanden mellan utvecklingsfaktorerna, med grund i forskning och utredningar. Nedan vill vi kortfattat återge delar av de grundläggande förutsättningarna för en hållbar utveckling i Sörmland. En fördjupad beskrivning presenteras i rapporten Beskrivning av Sörmlands förutsättningar för hållbar utveckling.

Positiva trender

Flera av de grundläggande förutsättningarna för en positiv hållbar utveckling i Sörmland har stärkts under senare tid. Några exempel på detta är:

  • Sörmland har sedan början av tvåtusentalet haft en positiv befolkningsutveckling. Bland yngre personer och bland personer i arbetsför ålder drivs den positiva befolkningsutvecklingen främst av utrikes födda. Under de senaste åren har Sörmland haft en nettoinflyttning från Stockholm.
  • Förvärvsgraden har ökat, men sedan finanskrisen 2008/2009 har ökningen varit något lägre i Sörmland än i riket. Kvinnors andel av mäns inkomster har också ökat över tid men skillnaderna kvarstår.
  • Utbildningsnivån ökar i länet men från en låg nivå. Det är fortsatt stora skillnader mellan mäns och kvinnors utbildningsnivåer.
  • Tillgängligheten är god i Sörmland och länet präglas av en flerkärnighet och ett stort samberoende och utbyte med omgivande län och noder. Utpendlingen till omgivande län är hög.

Många utmaningar kvarstår

Trots de klart förbättrade utvecklingsförutsättningarna har länet en fortsatt hög arbetslöshet i nationell jämförelse. I Sörmland, precis som i många andra län, finns det stora socioekonomiska skillnader, och andelen invånare med låg ekonomisk standard växer. De senaste åren kan man också se att medan medellivslängden i länet ökar för de högst utbildade gör den inte det för de med lägst utbildning. Kvinnorna i länet upplever också i hög grad en otrygghet inför att gå ut ensamma.

Sörmland står utöver detta inför stora utmaningar på miljöområdet, inte minst när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser för att möta målen i Parisavtalet. Den höga utpendlingen kan innebära ett ökat transportbehov, mycket beroende på vilka transportslag som används. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god i Sörmland, men bilen är än så länge det vanligast använda färdmedlet i Sörmland.

I dag är osäkerheten stor, både globalt, nationellt och regionalt, om vilka konsekvenser som coronapandemin får på längre sikt. Den lågkonjunktur som har följt i pandemins spår kommer att påverka utvecklingen i Sörmland under lång tid. För Sörmlands del innebär den att de utmaningar som fanns redan tidigare har förstärkts. Men pandemin kan också ge oss möjligheter till en hållbar återstart av Sörmland.

Uppdaterad 24 februari 2023