Projektet Ungas Framtid ska få unga att fullfölja sina studier och komma i arbete

En ungdom som gör noteringar på ett papper.

Med många lärdomar från projekten #jagmed och #KlarFramtid, bygger aktörer i länet vidare på Ungas Framtid i ett nytt projekt med stöd från Europeiska unionen. Projektet leds av Region Sörmland och pågår från januari 2023 till och med december 2025.

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Syfte och mål

Två större EU-projekt som riktade sig till ungdomar har genomförts de senaste åren i Sörmland. Dessa har lett till många lärdomar.

Det nya projektet syftar till att fler unga mellan 13 och 19 år ska fullfölja studier på grundskola och gymnasium.  EU-projekt Ungas Framtid ska även bidra till att unga kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

Fyra sörmländska kommuner samverkar i fem olika delprojekt för att bidra till utveckling där barn och undomars hälsa och utbildning står i fokus. Delprojektens aktiviteter ska leda till förändringar på individ-, organisations- och strukturell nivå.

 - Att stärka ungas syn på sin egen förmåga och vilja utvecklas är viktigt, säger Agneta Engström, projektledare och strateg i Region Sörmland.

De fem delprojekten

 • Rekarnegymnasiet 1, Eskilstuna kommun - Utbildning till varubud.
 • Rekarnegymnasiet 2, Eskilstuna kommun - Tvålärarskap i matematik.
 • Katrineholms kommun - Individfokuserat elevstöd  från 13 år.
 • Oxelösunds kommun - Mer deltagande närvaro för årskurs 7-9.
 • Strängnäs kommun - Ökad närvaro och fler från Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) till studier.

Tidplan

Projektet pågår under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2025.

Kontaktpersoner

Tag del av respektive delprojekt

Tag del av respektive delprojekt

Inledning

I delprojekt Katrineholm bygger man nu vidare på fynd gjorda i tidigare ESF-projekt #jagmed och #KlarFramtid. Insatser som man tidigare arbetat med på gymnasienivå kommer nu att prövas och implementeras i årskurs 7 – 9

Målgrupp
Ungdomar i åldern 13 – 19 år som riskerar utanförskap på grund av bristande studier.

Beräknat antal ungdomar
50 ungdomar, jämt fördelat mellan könen.

Övergripande mål
Fler ungdomar ska slutföra sina studier. Ökat antal betyg för deltagare i projektet. Kunskapen om orsaker till att ungdomar inte fullföljer sina studier ska öka. Stärka berörda organisationers förmåga att fånga upp och möta elever i riskzonen. Förbättra samverkan för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i och utanför skolan.

Arbetssätt/metoder
Förebyggande och studiemotiverande insatser för elever i årskurs 7 – 9. Bygga upp en god relation med varje deltagare. Stötta, motivera och arbeta individanpassat med ungdomen i fokus. Stöd vid övergångar. Etablera samverkan mellan skolan och verksamheter utanför skolan. Dialogkonferenser med föreläsningar. Arbeta integrerat med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Erfarenhetsutbyte och samverkan med samtliga delprojekt, Region Sörmland och Danmark.

Kontaktperson
Delprojektledare Inger Christensen
Telefon: 0725-48 64 37
E-post:  inger.christensen@katrineholm.se

Inledning

I delprojekt Strängnäs vill vi använda de erfarenheter som gjordes av delprojekten i #KlarFramtid främst avseende ett framtidsteam/närvaroteam. Vi kommer utveckla och implementera det vägledningsprogram som prövades i Strängnäs delprojekt i React-EU Ung Comeback samt arbeta med anpassat stöd vid övergången mellan grundskolan och gymnasiet.

Målgrupp
Ungdomar i åldern 15 – 19 år och som är inskrivna på Thomasgymnasiets IMA och Aspen (särskild undervisningsgrupp), Kommunala aktivitetsansvaret eller Paulinska skolan (grundskola).

Målgruppen kan delas in i tre undergrupper: (1) Deltagare med problematisk skolnärvaro från Aspen och IMA. (2) Deltagare som avbrutit eller inte påbörjat sina studier och faller under kommunala aktivitetsansvaret. (3) Deltagare från Paulinska skolan som är i behov av en längre sluss/övergång från grundskolan till gymnasiet utifrån till exempel NFP-diagnos eller psykisk ohälsa.

Beräknat antal ungdomar
60 ungdomar.

Övergripande mål

 • Öka närvaro för de elever som deltar i projektet.
 • Fler ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvart ska gå till studier.
 • Implementera en anpassad övergång mellan grundskola och Thomasgymnasiet för att tillgängliggöra för de ungdomar som har behov av extra stöd.
 • Implementera en samverkansrutin i arbetet med elever med problematisk skolfrånvar.

Arbetssätt/metoder
Skapa ett närvaroteam med fokus på vägledning, förutsägbarhet, relationsskapande och tidiga insatser. Arbetet ska alltid utgå ifrån individens behov och förutsättningar.  Viktigt med långsiktighet och arbeta med små delmål.

 Pesonalen ska kontinuerligt utvärdera sig själva och sitt arbetssätt och ha ett lärande i fokus.

Tillgänglighet utifrån fysisk, psykisk och pedagogisk miljö ska hela tiden vara utgångspunkt. Detta ska även genomsyras i arbetet med att stötta ungdomar i övergången från Paulinska skolan till Thomasgymnasiet samt i vägledningsprogrammet som ska syfta till att få fler ungdomar från KAA in i studier.  

Utöver samverkan utifrån individerna i projektet, kommer vi ha erfarenhetsutbyte och samverkan med samtliga delprojekt, Region Sörmland och andra relevanta aktörer.

Kontaktperson
Delprojektledare: Michaela Paul
Telefon: 070 - 226 15 02
E-post: michaela.paul@strangnas.se

Inledning

Erfarenheter från tidigare projekt som #KlarFramtid kommer att användas i projektet, nu mot en yngre målgrupp. Vi kommer även använda oss av metoder som har visat sig vara framgångsrika i ordinarie verksamhet eller i andra projekt.

Målgrupp
Vi kommer att arbeta med elever i grundskolan, årskurs 7 - 9, i åldrarna 13 – 16 år och som är inskrivna på Oxelöskolan eller Ramdalsskolan i Oxelösund.

 • Elever som befinner sig inom skolans område på lektionstid, men som inte tar till sig och inte tar del av undervisningen.
 • Elever som har hög frånvaro.
 • Elever i behov av individuellt stöd.
 • Elever i riskzon för utanförskap och kriminalitet.
 • Elever med ohälsa.

Beräknat antal ungdomar
50 elever fördelat på 20 flickor och 30 pojkar.

Övergripande mål
Delprojektets huvudsakliga mål är att fler ska bli behöriga till gymnasiet. Detta förväntas uppnås genom att deltagarna ökar sin motivation för skolarbetet, blir mer närvarande i skolan och höjer sina meritvärden och får minskad ohälsa.

Arbetssätt/metoder
För att nå målen och dra nytta av resultat och framgångsfaktorer i tidigare projekt kommer en metod vara att arbeta med Motiverande samtal. Tillsammans med ett samarbete med familj- och skolpedagoger och med de kompetenser och metoder som vi redan har på skolorna. Backainitiativets plattform, ett verktyg och praktiska metoder används för att arbeta med manlighet, machostruktur och könsnormer. Samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande utgör en stor del i arbetet i projektet både kring elever och med samtliga delprojekt, Region Sörmland och andra aktörer.

Kontaktperson
Delprojektledare: Johannes Palme
Telefon: 070-739 99 63
E-post: johannes.palme@oxelosund.se 

Delprojekt Rekarnegymnasiet, tvålärarskap

Inledning
Matematiken för avgörande för möjligheten till en gymnasieexamen och det ämne som eleverna tycker är svårast, vilket innebär låg motivation till lärande. Delprojektet kommer att arbeta med tvålärarskap för att öka elevernas resultat och motivation i matematik.

Målgrupp
Elever i årskurs 1 på Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet.

Beräknat antal ungdomar
270 deltagare (80 flickor och 190 pojkar).

Övergripande mål 

 • Minst 80 % av flickorna/pojkarna som deltar i projektet ska få godkänt betyg i matematik 1a. Detta mäts i kursslut varje år och vid projektets slut.
 • Minst 80 % av flickorna/pojkarna som deltar i projektet ska när de skrivs ut tycka att matematik är roligare än vad de tyckte tidigare. Detta mäts i de inledande och avslutande enkäterna för deltagare.
 • Skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar ska minska. Detta mäts vid kursslut varje år och vid projektets slut.
 • Vid projektets slut ha organiserat och implementerat en struktur för studiehall i matematik. 

Arbetssätt/metoder
Delprojektet kommer arbeta med tvålärarskap samt implementeringen av en studiehall. Tvålärarskap innebär att det är två lärare i samma klass. Lärarparet kommer arbeta med planering, genomförande samt bedömning tillsammans. De kommer även bemanna studiehallen tillsammans. Studiehallen är till för extra tid med matematiken för eleverna.

Kontaktperson
Delprojektledare: Julie Orlov
Telefon: 072- 977 73 43
E-post: julie.orlov@eskilstuna.se

Delprojekt Rekarnegymnasiet, varubud

Inledning
I #KlarFramtid möttes vi av ett stort intresse från branschen för en kortare yrkesinriktad truckutbildning som vänder sig till en kraftigt växande bransch: Lager och Logistik. Nu fortsätter vi och bygger ut truckbeviset med b-körkort till Varubud.

Målgrupp
Ungdomar mellan 17 och 19 år som behöver komma ut i arbete.

Beräknat antal ungdomar
Vi har utrymme för 18 elever/läsår under en projekttid på tre år. Med andra ord 54 elever.

Övergripande mål
Målsättningen är att fånga upp ungdomar som annars riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet på grund av en upplevd misslyckad skolgång. Genom att komma i egen försörjning, minskar risken för att hamna i utanförskap, kriminalitet och bidragsberoende.

Arbetssätt/metoder
Under ett läsår får eleverna varva teori och praktik både på sin praktikplats och på skolan. Truckkörning med åtta behörigheter, truckteori, godshantering och säkerhetsfrågor avslutas med b-teori och uppkörning för b-körkort.

Kontaktperson
Delprojektledare: Annelie Klavins Nyström
Telefon: 0709-48 03 48
E-post: annelie.nystrom@eskilstuna.se 

 

Uppdaterad 23 april 2024