En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet

Cyklist i stadsmiljö, buss i bakgrunden.

Region Sörmland prioriterar att göra fysisk och digital tillgänglighet mer hållbar. Vi länkar plats till plats, både det digitala och det fysiska samt människa till människa. Mer om vad det konkret betyder finns att läsa på denna sida.

Utgångspunkter för prioriteringen

Genom att prioritera digital och fysisk tillgänglighet kan vi främja att samhället ska genomsyras av demokratifrämjande faktorer som trygghet och tillgänglighet. Utgångspunkten är att människor ska kunna använda samhällstjänster, driva företag, ta del av kultur och arbeta eller studera på distans oberoende av var i Sörmland de bor. Det kräver en robust och säker digital och fysisk infrastruktur, så att alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Digital tillgänglighet och en hållbar kollektivtrafik är viktigt för delaktighet och integrering i samhället

Region Sörmland ansvarar för kollektivtrafiken och att utveckla infrastrukturen i länet. En god tillgänglighet och goda förutsättningar för rörlighet skapar möjligheter för invånare att nå en större arbets- och utbildningsmarknad. Det ger dessutom arbetsgivare möjlighet att rekrytera arbetskraft från ett större geografiskt område. Tillsammans med planering av boende - och livsmiljöer bidrar god tillgång till kollektivtrafik till en bättre balans på den regionala och storregionala bostadsmarknaden.

Hur mycket människor rör sig och var påverkas av både kön, utbildningsnivå och inkomst. För barns självständiga rörlighet i samhället är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Kollektivtrafiken är viktig för dagliga transporterna till arbete, studier, service och fritid samt innehar en nyckelroll ur ett jämställd-, jämlikhets- och funktionsvariationsperspektiv.

Tillgången till digital infrastruktur som bredband och digitala tjänster är beroende av ekonomiska och praktiska förutsättningar, men även om skiftande förmåga att använda digitala tjänster. Insatser för att förbättra tillgängligheten ska designas så att de möter människors behov och ger alla möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Ett hållbart resande möter upp utmaningar i samhället

En ökande befolkning leder till ökad pendling och godstransporter som i sin tur påverkar miljön. Belastningen på miljön avgörs bland annat av vilka transportslag som används. Utsläppen från transporter i Sörmland har minskat över tid, men nivån är fortfarande hög vilket hänger ihop med ökningar i transportsystemet. Tillgången till kollektivtrafik är god i Sörmland, men bilen är fortfarande det vanligaste färdmedlet.

För Sörmland handlar en ökad rörlighet om att den i högre grad ska ske genom hållbara transporter och genom att till exempel gå eller cykla. Som i sin tur minskar negativ påverkan på miljön.
Nedan finns strategier, planer och mer om vilka insatser som sker inom området.

Strategier, planer och program

Aktiviteter och insatser

Finansiering och stöd

Uppdaterad 14 maj 2024