Energiomställning i Sörmland

Solcellspark

En hållbar energiförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar omställning. Region Sörmland genomför en rad insatser för energiomställningen i länet.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Produktion och användning av energi är under förändring, vilket krävs för att minska samhällets klimatpåverkan och underlätta hållbarhetsomställningen. På kort sikt innebär elektrifieringen utmaningar för elsystemet och för leveransen av tillräcklig effekt under perioder då det används mycket el. Samtidigt som elanvändningen ökar finns det ett växande behov av en breddad energimix, energieffektivisering och innovativa lösningar.

Region Sörmlands roll i energiomställningen

År 2022 genomförde ett konsultföretag en förstudie på uppdrag av den Regionala utvecklingsnämnden om Region Sörmlands roll i energiomställningen. Förstudien analyserade klimatomställningens påverkan på Region Sörmlands energisystem och hur regionen kan bidra till energiomställningen. Fokuset i förstudien låg på tre områden:

  • Bristande kapacitet i elnäten.
  • Lokal produktion av el.
  • Användning och produktion av biogas

Förstudiens åtgärdsförslag har bearbetats och regionen har gått vidare med ett antal insatser. Regionens roll i energiomställningen är att:

  • Vägleda och skapa samverkansarenor för andra aktörer.
  • Ta fram och sprida kunskap.
  • Främja innovation och ny teknik.
  • Driva påverkansarbete.
  • Vara en förebild genom att införa åtgärder som bidrar till energiomställning inom Region Sörmlands organisation.

Den regionala klimat- och energistrategin ”Ett klimatneutralt Södermanland 2045” är ett viktigt vägledande dokument för regionens arbete med energiomställningen.

Regionens egna insatser och medfinansiering av andras insatser ska bidra till att öka produktionen av förnybar energi, minska energianvändningen och skapa ett tryggare energisystem. Arbetet bedrivs via insatser inom följande områden:

Regionen arbetar med, och eller medfinansierar, flera projekt och initiativ inom energiomställningen: 

Uppdaterad 17 april 2024