Projektet Elsmarta östra Mellansverige

kraftledning i vinterlandskap

Projektet Elsmarta östra Mellansverige (ÖMS) syftar till att stärka den regionala förmågan att möta de utmaningar som kommer av ett energisystem under förändring. På den här sidan kan du läsa om projektet och ta del av webbinarier som genomförs inom ramar för det.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Syfte och mål

Kapaciteten i elnäten begränsar tillväxt och bostadsbyggande. Samverkan och tidig dialog mellan nätägare, näringslivsutvecklare och samhällsplanerare i kommuner och regioner är viktigt för en strategisk utveckling av elnät i hela östra Mellansverige.

Projektet hanterar utmaningar genom att bidra till att:

  • Utveckla en samordnad och effektiv planering för att bygga ut elnätsinfrastruktur.
  • Öka produktionen av fossilfri energi.
  • Öka kunskapen om åtgärder som bidrar till en mer flexibel och effektiv energianvändning.

För att uppnå projektmålen är arbetet uppdelat i tre arbetspaket:

  • Samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling, vilket handlar om att etablera och utveckla nya och befintliga regionala, och vid behov även lokala samverkansarenor. Där regioner, kommuner, myndigheter och elnätsbolag kan mötas för att gemensamt arbeta för en strategisk elnätsutveckling.
  • Lokal och hållbar energiförsörjning, vilket handlar om att stötta kommuner i deras arbete med att öka lokal produktion av fossilfri el. Det kan till exempel vara en övergripande strategisk energiplanering men även utveckling av exempelvis sol- och vindbruksplaner. Dessutom kommer frågor kopplade till elproduktion i kraftvärme att beröras.
  • Flexibelt nyttjande av energisystemet, som handlar om att hjälpa offentliga aktörer med energieffektivisering och arbeta med effektoptimering och smart styrning.

Samverkan

Projektet Elsmarta ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland samt Region Örebro län. Energikontoret i Mälardalen är verksamma i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Tidplan

Projektet pågår från 2023 till 2025 och är medfinansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Webbinarieserie om energiomställning

Inom ramar för projektet genomförs bland annat en serie webbinarier som syftar till att öka kunskapen om energisystemet i förändring hos offentliga aktörer i ÖMS. Webbinarierna sker månadsvis med start i maj 2024 och kommer att successivt läggas upp på denna webbsida.

Webbinarium 1 – Energiomställning, energiplanering och nätutvecklingsplaner – del 1
Kjerstin Ludvig och Julia Rehnström på företaget Profu föreläser om ämnet energiomställning och omvärldsspanar.

 

Webbinarium 1 – Energiomställning, energiplanering och nätutvecklingsplaner – del 2
Julia Rehnström och Kjerstin Ludvig från Profu föreläser om energiplaner och energiplanering. Isabella Agerhäll från Energikontoret i Mälardalen föreläser om nätutvecklingsplaner. Dessutom berättar Eon om nätutvecklingsplaner ur lokalnätsägarens perspektiv.

 

Webbinarium 2 - Flexmarknader och villkorade avtal
Johan Lenner på Energikontoret Region Östergötland, Ivan Barck och Isabella Agerhäll på Energikontoret i Mälardalen föreläser om begrepp, regelverk, ansvar och roller kopplade till flexibilitet i elsystemet.

Uppdaterad 5 juli 2024