Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Flera vindkraftverk på ett grönt fält.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för miljön. Åtgärdsprogrammet är ett samverkansprogram som ska bidra till mer effektivt arbete för att nå miljömålen. Region Sörmland arbetar med flertal åtgärder inom Åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Länsstyrelserna har ett uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att bidra till att nå Sveriges miljömål. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer. I Södermanland heter det programmet Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och skapa förutsättningar för att nå de svenska miljökvalitetsmålen likväl som den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärderna i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 har tagits fram i dialog mellan aktörer i länet, inom fyra olika temaarbetsgrupper: Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle, Levande skogar och landskap samt Livskraftiga vatten.

Region Sörmland arbetar inom åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö

Region Sörmland arbetar med totalt nitton åtgärder inom åtgärdsprogrammet för Södermalands miljö 2022-2026, antingen som huvudansvarig eller som medverkande organisation.

Temaområde Begränsa klimatpåverkan:

 • Samverkan i energiomställningen
 • Batterilagring och effektreglering
 • Biogas och vätgas i synergi
 • Metoder och verktyg för klimatmålen i planprocessen
 • Insatser för att skapa förutsättningar för hållbart resande
 • Insatser för att främja hållbart resande
 • Strategisk drivmedelsprioritering och gemensam upphandlingsstrategi
 • Handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur
 • Hållbar kapitalförvaltning i offentliga organisationer
 • Södermanland Klimatberäkningar och klimatbokslut som underlag till prioriteringar

Temaområde Hållbart samhälle:

 • Dialogforum: Mark och vattenområden nyttjas till det de är bäst lämpade för
 • Färdplan för hållbart byggande
 • Framtagande av en regional solkarta
 • Riktad utbildningsinsats: Upphandling mot miljö- och klimatmål
 • Grön infrastruktur beaktas i kommunernas samhällsplanering

Temaområde Livskraftiga vatten:

 • Minimeringsmästarna Vatten
 • Återskapa landskapets vattenbalans

Temaområde Levande skogar och landskap:

 • Utveckla demonstrationsområden för pollinering

Mer information

Uppdaterad 11 december 2023