Projektet Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi

En laddare som sitter i en elbil.

Grönt näringsliv är ett projekt som ägs av BioDriv Öst och pågår till och med 2026. Region Sörmland deltar i projektet som ska bidra till klimatomställningen inom näringslivet genom att öka användningen av förnybar energi.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Syfte och mål

För att nå regionala och nationella energi- och klimatmål behöver omställningen inom transport- och industrisektorn accelereras. Projektet bidrar till näringslivets klimatomställning genom att öka förutsättningarna för, och användningen av, förnybara energislag och drivmedel med fokus på el, vätgas och biogas.

Projektet Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi, fokuserar på små och medelstora företag i östra Mellansverige. Projektet ska:

  • Öka kunskapsnivån om, och användningen av, förnybar processenergi inom tillverkningsindustri.
  • Underlätta omställningen till förnybara drivmedel i tunga fordon.

Aktiviteter i projektet

Projektet kommer att erbjuda operativt stöd och genomföra kunskapshöjande insatser för små och medelstora företag i östra Mellansverige och Stockholms län. Exempel på vad projektet gör:

  • Bidrar med expertkompetens och konkret operativt stöd till små och medelstora tillverkningsindustrier för omställning av processenergi, primärt till biogas.
  • Stöttar privata transportköpare och transportutförare för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel, med fokus på el, biogas och grön vätgas.
  • Bidrar till en hållbar och effektiv drivmedelsanvändning.
  • Verkar för utbyggnad av tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel med fokus på tunga fordon samt el, vätgas och biogas. Det görs exempelvis i samverkan med tillverkningsindustrier.
  • Upphandlar en regional scenarioanalys gällande omställningen till el, grön vätgas och biogas med fokus på tidsperspektiv, kostnadseffektivitet och synergieffekter.

Samverkan

Projektet är ett samverkansprojekt mellan BioDriv Öst som är projektägare, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Sörmland.

Tidplan

Projektet pågår 2023 till 2026 och är medfinansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Publicerad 4 mars 2024