Regional utveckling

Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

Publicerad 20 februari 2024

Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett livskraftigt Sörmland 2030. På denna sida kan du läsa mer om strategins bakgrund, framtagandeprocess och innehåll.

 

Bakgrund till strategin och dess framtagning

Region Sörmland har tagit fram och skickat in en territoriell strategi som en del av utlysningen i den nationella regionalfonden. Förhoppningen är att regionen, samtliga kommuner i länet, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer i Sörmland ska kunna ta del av de 67 miljoner euro som EU kommer att fördela i projektmedel fram till 2030 genom denna fond. För att kunna söka medel måste det finnas en territoriell strategi för länet. Besked om Sörmlands territoriella strategi har blivit accepterad kommer i slutet av maj 2024. 

Läs mer om utlysningen på tillvaxtverket.se.

Utöver finansieringsmöjligheterna ser Region Sörmland även strategin som en möjlighet att koordinera insatser över administrativa gränser och göra gemensamma länsövergripande prioriteringar möjliga. På så vis kan länets aktörer kraftsamla kring insatser som stärker Sörmlands funktionella värden och samband utifrån Strukturbild Sörmland och Sörmlands regionala utvecklingsstrategis mål – Ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor där människor lever ett gott liv med god hälsa. 

Strategin har under framtagandeprocessen bearbetats i befintliga regionala nätverk och samverkansytor, där länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Södermanlands län och olika aktörer inom bland andra det näringslivsfrämjande systemet i Sörmland ingår. 

Strategins innehåll

Strategin bygger på politiskt antagna styrdokument, främst den regionala utvecklingsstrategin, Strukturbild Sörmland och andra strategiska dokument som identifierats som relevanta utifrån strategins inriktning. 

Strategin lyfter följande delar: 

 • Inledning
 • Territoriell avgränsning
 • Nulägesanalys
 • Insatser
 • Framtagande och förankring
 • Implementering och uppföljning
 • Styrning och finansiering

Insatserna som beskriv i strategin är insatser som identifierats som betydande för Sörmlands hållbara regionala utveckling inom de prioriteringar och mål som den nationella regionalfonden lyfter: 

 • Stärk forskning och innovation
 • säkra nyttan av digitalisering
 • Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 
 • Främja energieffektivitet
 • Anpassa till klimatförändringarna
 • Främja cirkulär ekonomi
 • Främja hållbar mobilitet i städerna

Det är inom dessa insatsområden som projektmedel kommer kunna sökas för om strategin blir accepterad i utlysningen för den nationella regionalfonden.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Hjälpte den här informationen dig?