Regional utveckling

Sörmlands kraftförsörjning

Publicerad 24 mars 2022

Sveriges kraftförsörjning står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den hållbara tillväxten i vår region och i Sverige som helhet. En av de viktigaste utmaningarna är att få fram rätt effekt till rätt geografisk plats vid en given tidpunkt.

Här hittar du ett kunskapsunderlag över kraftförsörjnings- och kapacitetssituationen i elnätet i östra Mellansverige (ÖMS). De har tagits fram tillsammans med de sex övriga regionerna inom ÖMS. 

Den snabba tillväxttakten inom ÖMS ställer bland annat krav på kortare ledtider för nya anslutningar än tidigare. Detta, i kombination med ny elintensiv industri, elektrifiering av transportsektorn samt större andel kraftproduktion från sol- och vindenergi medför utmaningar för såväl stamnät som underliggande nät.

På uppdrag av Region Sörmland har Energikontoret i Mälardalen kartlagt kommuners och nätägares utmaningar kring effekt- och elkapacitet under den kommande femårsperioden. Kartläggningen visar att det finns begränsningar i elnätet i Sörmland som inom en femårsperiod begränsar överföringskapacitet av elektricitet. Energikontoret i Mälardalen identifierar att det innebär risker, i varierande storlek mellan olika nät och kommuner, för att elnätsbegränsningarna kan påverka regional tillväxt, omställning, infrastruktur och näringslivsutveckling negativt.

Dokumenten som ligger under rubriken Länkar, nedan, är inte tillgänglighetsanpassade.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Hjälpte den här informationen dig?

Förstudie om Region Sörmlands arbete och roll i energiomställningen

Läs mer om klimatomställningens påverkan på Region Sörmlands energisystem samt hur regionen kan bidra till energiomställningen.

Läs rapport

Energiomställning i Sörmland

Läs om Region Sörmlands insatser för energiomställningen i länet. En hållbar energiförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar omställning.

Läs artikel