Undersökningen Liv & Hälsa ung

Elever sitter vid bänkar och skriver.

Hur mår barn och ungdomar i Sörmland? Den frågan blev starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 2004 genomfördes den första undersökningen och nu görs den vart tredje år. Under våren 2023 genomför vi undersökningen igen, vilket är den åttonde i ordningen.

Metod och genomförande

Liv och hälsa ung-undersökningen riktar sig till alla elever i sörmländska skolor som går i årskurs sju och nio i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet. En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs sju till och med sista året på gymnasiet. Undersökningen är webbaserad och frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

I den senaste undersökningen, från 2020, var elever involverade under framtagandet av enkäten. De gav förslag på nya frågor, svarsalternativ och förändringar av förklaringstexter. Tack vare elevernas hjälp hade vi med fler frågor om bland annat skolmiljön, trygghet, spel, sociala medier, porr och skärmtid.

Liv & hälsa ung har sedan 2004 genomförts i Sörmland och sker numera var tredje år. Resultaten redovisats i sammanställningar och rapporter och är ett stöd för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga i länet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram rapportserien Ungdomars liv och hälsa. Syftet med rapporterna är att ge en beskrivning av folkhälsan och hur folkhälsan har utvecklats mellan åren 2008-2020 bland sörmländska ungdomar.

Rapportserien publiceras kapitelvis och resultaten är uppdelade på olika faktorer som påverkar hälsan, till exempel kön, ålder och socioekonomi. I rapportserien redovisar vi också resultat för olika områden som  har betydelse för ungas hälsa, såsom levnadsvanor, fritid och socialt stöd, skolan samt våld och kriminalitet.

Resultat från Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung 2023

Utvärdering av enkäten

Utvärdering av enkäten

Enkät till kontaktpersoner vid skolor som anmält intresse för att delta i Liv & hälsa ung 2023

Enkät till kontaktpersoner vid skolor som anmält intresse för att delta i Liv & hälsa ung 2023

Enkät till kontaktpersoner vid skolor som anmält intresse för att delta i Liv & hälsa ung 2023


Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om våra undersökningar, beställa data eller enkäter, eller har några frågor kan du höra av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Uppdaterad 24 maj 2023