Samverkan med civilsamhället

Mohammad Allatif, Mia Vejdal och Jörgen Hedberg inleder konferensen Samverkan för mervärde 2022.

En god relation och samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen i Sörmland. I arbetet med att främja en god folkhälsa, en stark demokrati och en hållbar utveckling behöver vi skapa förutsättningar för samverkan och dialog och därigenom tillvarata det samhällsengagemang som finns inom civilsamhället.

Sara Mörner

Strateg

073-576 92 68

Civilsamhällets roll i Sörmland

Civilsamhället i Sörmland är mångfacetterat och innefattar många olika typer av organisationer och föreningar. En viktig del för att förstå det organiserade civilsamhället är att få en överblick över dess omfattning och utbredning i länet. Kartläggningen som Region Sörmland genomförde under 2023 ska fungera som ett underlag för samverkan mellan olika aktörer. Den innehåller förklarande texter om civilsamhället och den civila sektorn samt hur samverkan med civilsamhället ser ut i våra olika kommuner. 

Samverkan med och mellan aktörer

Region Sörmland har tagit på sig rollen i att vara sammankallande för arbetet med att utveckla samverkan med och mellan offentlig och civil sektor i länet. Strukturen för samverkan är tänkt att bidra till att bland annat lösa samhällsutmaningar, nå utsatta områden i större utsträckning och öka kunskapen om varandra.  Arbetet kring samverkansstruktur kommer att pågå under hela 2024. 

 

Aktiviteter

Aktiviteter

Region Sörmland har varit initiativtagare till samverkan med civilsamhället. Den första konferensen anordnades hösten 2022 för att sedan ha en uppföljare under hösten 2023.  

Temat för konferensen 2022 var Önskat läge och ägde rum på Sörmlands museum i Nyköping. 53 personer deltog från olika civilsamhällesorganisationer, kommuner, Länsstyrelsen och Region Sörmland.  Sex centrala teman arbetades fram:

 • Inkludering
 • Samverkan
 • Jämlik hälsa
 • Ökad psykisk hälsa
 • Hållbar utveckling
 • Ökad kunskap om civilsamhället

Konferensen 2023 annordnades på Elite hotel i Eskilstuna med rubriken Nätverksträff för mervärde. 63 personer deltog från samma målgrupper som tidigare år. Hur samverkar vi på bästa sätt? Några av de tankar som dagen landade i:

 • Få till samverkan utan att det blir tungt
 • Samverkan som blir WIN-WIN för alla
 • Tänka långsiktighet
 • Vara modiga och våga prova
 • Transparens genom hela processen

 • Delregionala träffar utifrån kartläggningen

Presentation av kartläggningen väst 13/5
Presentation av kartläggningen nord 21/5
Presentation av kartläggningen syd 29/5

 • Två digitala dialogforum utifrån aktuella ämnen under hösten

 • Årlig konferens under hösten

 • Nätverk för kommunernas föreningskonsulenter startas upp under året

 • Styrgruppen startar upp sitt arbete under våren

 

 

Uppdaterad 9 april 2024