Projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

Per Nilsson och Maria Vejdal håller i ett påskrivet samverkansavtal.

Region Sörmland har tillsammans med Sörmlands nio kommuner deltagit i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS). Syftet med projektet var att främja ökad fysisk aktivitet med hjälp av den fysiska planeringen.

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Syfte och mål

Det råder koncensus kring att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på både fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska risken för våra vanligaste folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa.

Forskning visar att hur vi utformar både våra boendemiljöer samt offentliga miljöer så som skolor, parker, transportvägar, idrottsplatser, har stor betydelse för vår fysiska aktivitet. Trots denna kunskap har mängden fysisk aktivitet minskat stadigt under lång tid.

I syfte att främja ökad fysisk aktivitet genom den fysiska planeringen i regionen har Region Sörmland samarbetat med den av regeringen tillsatta kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Syftet med projektet var att kartlägga kommunernas och regionens styrande dokument kring den fysiska planeringen samt identifiera om och hur dessa stimulerade fysisk aktivitet. Genom utbildning ville projektet öka kompetensen kring vikten av fysisk aktivitet och den fysiska planeringens påverkan på folkhälsan. Stor vikt lades också vid varje enskild kommuns behov, förutsättningar, visioner och vilja.

Vid projektets avslut skulle deltagarna tillsammans ha identifierat vägar och vidtagit möjliga åtgärder för att den fysiska planeringen skulle främja fysisk aktivitet. Strategiska dokument inom länets kommuner och regionen skulle tydliggöra sambandet mellan folkhälsa och fysisk aktivitet. Regionne skulle även påverkas av, och påverka, tillväxten och utvecklingen i den fysiska planeringen.

Tidplan

Projektet startade i maj 2021 och pågick till december 2022. Under 2023 analyserades resultaten samtidigt som erfarenheter och nya perspektiv började lyftas in i ordinarie verksamhet. 

Kommunsamverkan

Projektet genomfördes primärt i samverkan med Sörmlands nio kommuner och Mälardalens universitet. Två forskare ledde genomlysningen av de styrande dokumenten. Utöver detta skrev även fem studenter sina masteruppsatser inom ramen för projektet. En stor effekt av projektet är att kommunerna och Region Sörmland har knutits närmare varandra genom samverkan och erfarenhetsutbyte. 

Slutrapporter

Läs projektets slutrapport i sin helhet.

Uppdaterad 29 februari 2024