Utveckling av Näckrosleden till en nationell turismcykelled

Gul skylt för Näckrosleden med en cykel på.

Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre folkhälsa och utveckling av besöksnäringen i Sörmland är några av målsättningarna med att höja attraktiviteten och trafiksäkerheten längs med cykelleden.

Emilia Sternberg

Projektledare

073-867 05 85

Syfte och mål

Ett av målen med arbetet är att Näckrosleden ska bli godkänd som nationell turismcykelled enligt Trafikverkets riktlinjer. För att bli godkänd som nationell turismcykelled krävs att leden uppnår flera kriterier, bland annat kopplat till trafikmiljö, långsiktig kvalitetssäkring av leden och attraktivitet för turismcykling.

Sörmlands Länsplan för regional transportinfrastruktur innehåller en satsning på trafiksäkerhetsåtgärder längs med leden. En säkrare och mer attraktiv cykelled skapar möjligheter till en aktiv fritid för sörmlänningar. Det skapar även hållbara semester- och reseupplevelser på cykel för besökare till Sörmland. I förlängning kan en förbättring av Näckrosleden bidra till en bättre folkhälsa och göra det möjligt för företag i Sörmland att utveckla nya tjänster och nå ut till nya målgrupper. 

Trafiksäkerhet på den nuvarande Näckrosleden

Det förekommer sträckor och passager med låg trafiksäkerhet på Näckrosleden. Bland annat förekommer cykling på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och dåligt med utrymme för cyklisten. En del av utvecklingsarbetet innefattar att dra om leden och genomföra åtgärder för att höja trafiksäkerheten längs med leden.

Den första kartbilden på sidan visar hur trafiksäkerheten på leden är idag. Röda och lila sträckor visar de delar som har låg trafiksäkerhet, medan gröna och gula sträckor visar delar med bättre trafiksäkerhet. Bilden är inte tillgänglighetsanpassad. 

Bilden består primärt av en bakgrundskarta över Sörmland med vägnätet i Sörmland och en trafiksäkerhetsklassning av Näckrosledens markerat i olika färger längs med ledens dragning. Bakgrundskartan över Sörmland innehåller bland annat det övergripande vägnätet och kommun huvudorter samt större land- och vattenmassor så som kust och sjöarr. Vägnätet är markerat med typerna motorväg, större väg och övriga vägar. Näckrosledens dragning är markerat längs med vägnätet och sträcker sig genom samtliga Sörmlands kommuner. Ledens delar är klassificerade med olika färger för att markera olika nivåer av trafiksäkerhet där gröna och gula sträckor har en bättre trafiksäkerhet och röd och lila innefattar en lägre eller låg nivå av trafiksäkerhet. Majoriteten av Näckrosleden är markerad som grön med inslag av korta och vissa längre sträckor gula, röda och lila sträckor.
Karta som visar klassificering av trafiksäkerhet längs med nuvarande Näckrosleden.

Föreslagna etapper för Näckrosleden

Näckrosleden föreslås delas upp i 15 etappstråk, i stället för dagens 14 etapper. De etapper som föreslås går mellan:

 1. Gnesta och Trosa
 2. Trosa och Nyköping
 3.  Nyköping och Oxelösund
 4. Oxelösund och Stavsjö
 5. Stavsjö och Katrineholm
 6. Katrineholm och Vingåker
 7. Vingåker och Julita
 8. Julita och Eskilstuna
 9. Eskilstuna och Strängnäs
 10. Strängsnäs och Mariefred
 11. Mariefred Gnesta
 12. Mariefred och Malmköping
 13. Malmköping och Flen
 14. Flen och Katrineholm
 15. Flen och Nyköping
Karta över Sörmland med etappstråk samt start- och slutpunkter för etapperna.
Karta som visar Näckrosledens föreslagna etappstråk med start- och slutpunkter.

Uppdaterad 28 juni 2024