Rena Resan - Fossilfritt 2030

Cyklist som går med en vikcykel vid en buss.

Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030 är ett projekt som har genomförts i Sörmland tillsammans med Örebro, Östergötland och Biodriv Öst. Projektet pågick mellan januari 2020 och oktober 2023 och bestod av ett flertal olika aktiviteter, kampanjer, nätverksträffar, workshops, studieresor med mera i syfte att öka det hållbara resandet i länen.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Syfte och mål

Rena resans mål är att bidra till att människor reser på ett mer hållbart sätt, i form av gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa sätt att resa ökar i östra Mellansverige, det vill säga Sörmland, Örebro och Östergötland. Projektet bidrar till det mer långsiktiga målet om att andelen hållbara persontransporter i östra Mellansverige ska vara minst 30 procent år 2030.

Tidplan

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i oktober 2023.

Samverkan

Projektet har letts av Örebro län som var projektägare, med Region Sörmland, Östergötland län och Biodriv Öst som samverkansparter. Region Sörmland har bidragit till projektet under hela projektperioden. Projektet har fått stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Resultat

Projektet har haft en direkt effekt på förändrade beteenden till mer hållbara färdsätt genom de aktiviteter och kampanjer som anordnats. I Sörmland har ett flertal kampanjer och aktiviteter riktade till Sörmlands befolkning skett;

 • Fysisk nudge på två skolor
 • Prova på elcykel
 • Prova på kombinerat resande med vikcykel och kollektivtrafik
 • Prova på kollektivtrafik
 • Prova på kombinerat resande med vikcykel och kollektivtrafik
 • Cykelservice och cykeluppvisning
 • Fysisk nudge på Sörmlands fyra sjukhus

Rena Resan har även bidragit till ökad kunskap, erfarenhet och förutsättningar för Region Sörmland och länets kommuner att främja hållbart resande. Bland annat genom att ta fram studier, organisera studieresor och skapa nätverk och samverkan i riktning mot projektens mål. Region Sörmland och länets kommuner har arrangerat och eller medverkat i ett flertal olika workshops, studieresor, konferenser, nätverk med mera där denna typ av kunskap och erfarenhet har byggts upp.

Region Sörmland har även tagit fram två studier inom projektet som har skapat förbättrade förutsättningar för regionen och länets kommuner att främja hållbart resande.

 • Enkätundersökning – Vad tycker invånarna om trafiken i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro?
 • Studie – Potential och utmaningar för ökat cyklande

Genom projektet har även nya nätverk bildats och befintliga fördjupats, vilket har möjliggjort till fortsatta utbyten och lärande inom hållbart resande.

 • Nätverket för hållbart resande är en samverkan mellan Region Sörmland, samtliga kommuner i länet, Sörmlands länsstyrelse och energikontoret Mälardalen
 • Stadsutbytet är ett nätverk mellan östra Mellansveriges fyra största städer Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro där även Region Sörmland medverkar


Mer information

Ta del av projektets slutrapport, framtagna studier och utvärderingar i publikationen Slutrapport av Rena resan - Fossilfritt 2030

Uppdaterad 10 april 2024