Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030

Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030 genomfördes mellan 2019 och 2023 i östra Mellansverige med Biodriv Öst som projektägare. Projektet riktade sig till offentlig sektor för att stötta och underlätta omställningen till fossilfria fordon och drivmedel. Region Sörmland fick stöd av projektet för att ställa om sin fordonsflotta.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Syfte och mål

Projektet syftade till att stötta offentliga organisationer i östra Mellansverige att ställa om sin fordonsflotta och börja köpa in drivmedel av förnybara och miljövänliga alternativ. Fokus låg på att erbjuda operativt stöd och rådgivning utifrån de offentliga organisationernas individuella behov. Projektet fokuserade även på att underlätta samverkan mellan kommunerna och regionerna i östra Mellansverige för att de skulle kunna dela erfarenheter och kunskap med varandra.

Tidsplan

Projektet startade under december 2019 och avslutades i oktober 2023, men arbetet med att ställa om Region Sörmlands fordonsflotta pågår fortfarande. 

Samverkan

Biodriv Öst var projektledare medan Region Sörmland, flera av länets kommuner samt flera andra regioner och kommuner i östra Mellansverige tog del av det stöd som erbjöds och arbetade internt med att ställa om sina fordonsflottor och utveckla bättre system för att ställa krav på förnybara drivmedel i upphandlingar.  

Resultat

Projektet genomförde en rad aktiviteter såsom riktat stöd för offentlig upphandling, bättre infrastruktur för förnybara drivmedel för den egna fordonsflottan, policys och strategier om vilka drivmedel som ska prioriteras med mera. Ett flertal workshoppar, utbildningar och nätverksträffar genomfördes med olika teman som efterfrågades av projektdeltagarna. För Region Sörmland har projektet och stödet från Biodriv Öst varit värdefullt i arbetet med att ställa om fordonsflottan. Vid årsskiftet mellan 2023 och 2024 nådde regionen sitt mål om att alla personbilar, lastbilar och minibussar inom fordonsflottan skulle vara fossilfria. 

Mer information

Ta del av vägledande dokument, mallar och filmer om hur man kan ställa om fordon och drivmedel i organisationen, finns att hitta på projktägaren Biodriv Östs hemsidan.

Uppdaterad 24 maj 2024