Regional utveckling

Slutrapport av projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030

Publicerad 19 januari 2024

På denna sida kan du läsa om slutresultatet och utvärderingarna av Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030. Projektet har genomförts i Sörmland tillsammans med Region Örebro, Region Östergötland och Biodriv Öst. Projektet pågick mellan december 2019 och oktober 2023 och bestod av ett flertal olika aktiviteter, kampanjer, nätverksträffar, workshops, studieresor med mera i syfte att öka det hållbara resandet i länen.

Europeiska unionens logotyp för medfinansiering.

Syfte och mål

Rena resan – Fossilfritt 2030 syftade till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser genom att stötta och påverka invånare till att välja mer hållbara resesätt. Projektets långsiktiga mål var att andelen hållbara persontransporter i Östra Mellansverige ska vara minst 30 procent år 2030.

Genomförande

Projektet har arbetat med aktiviteter uppdelade i fem övergripande delar för att nå till projektets mål:

  • Regional och storregional samverkan och kunskapsbyggande
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Prova-på kampanjer
  • Fysiska förändringar i miljön
  • Tävlingar och uppmuntran

Resultat

Projektet har varit lyckat och betydelsefullt på både kort och lång sikt. Samtliga delmål har helt eller delvis uppnåtts och totalt har projektet bidragit till en minskning av 6996 ton koldioxid. Projektet har arbetat kreativt för att ta fram, pröva och utveckla metoder för att påverka målgruppens benägenhet att välja cykel och kollektivtrafik framför bil. Flertalet aktiviteter lever nu vidare och har tagits över av lokala aktörer. Detta tack vare goda resultat från test-perioderna och bra underlag för fortsatt arbete. Bland annat kommer Sörmlandstrafiken fortsätta genomföra kollektivtrafikkampanjen.

Några huvudlärdomar från projektet

  • Aktiviteter som genomförts med en stark förankring till befintlig verksamhet har gett störst långsiktig effekt då aktiviteterna har kunnat leva kvar även efter projektets slut.
  • Prova-på kampanjerna har haft de tydligaste direkta genomslaget för att få invånare att ställa om sina resvanor. Dessa har även varit väldigt uppskattade och populära.
  • Gemensamma studieresor och konferensresor är en väldigt framgångsrik metod för att öka samverkan och skapa goda relationer.
  • Det är svårt att förändra beteenden och det finns mycket motstånd till detta av olika anledningar. Den typ av insatser som genomförts i detta projekt, med fokus på att uppmuntra och locka individer att ställa om, är en viktig del i arbetet men det räcker inte för att skapa den storskaliga förändring som krävs för att nå projektets mål. Dessa insatser behöver kombineras med flera andra insatser, inklusive sådana som begränsar det beteende vi försöker komma ifrån.

Mer information

Ta del av hela slutrapporten, slututvärderingen, rapporter och utvärderingarna från Region Sörmlands aktiviteter genom dokumenten nedan.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Hjälpte den här informationen dig?

Rena resan - Fossilfritt 2030

Läs mer om projektet Rena Resan - Fossilfritt 2030 här.

Läs artikel

Om Region Sörmlands arbete med hållbart resande

Ett hållbart resande möter upp utmaningar i samhället. Läs mer om hur Region Sörmland arbetar med hållbart resande.

Läs artikel