Regional utveckling

Cykelstrategi för Sörmland

Publicerad 4 maj 2022

Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade hälsoeffekter.

Cyklister i solnedgång på en asfalterad cykelbana.

Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer hållbart Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål.

Regional cykelstrategi för Sörmland är ett samlat dokument med mål, strategier, åtgärder, genomförande samt uppföljning. Strategin ska fungera som ett stöd i Region Sörmlands och kommunernas arbete med cykelfrågor, bland annat utbyggnad av cykelvägnät och att skapa förutsättningar för en ökad cykling. Strategin har en styrande, vägledande och rådgivande funktion för prioriteringar av cykelvägsinvesteringar i genomförandet av länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Fördelar med att cykla

Cykling är ett effektivt färdmedel och bidrar till en ökad folkhälsa. Daglig fysisk aktivitet sänker risken för insjuknande i hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer samt förtida död. När vi lever ett allt mer stillasittande liv blir möjligheter till aktiv transport, att kunna gå och cykla, alltmer viktigare. Cykling är också viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa ett yteffektivt, hållbart och effektivt samhälle.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Hjälpte den här informationen dig?

​​Remiss – Målbild för regionala cykelstråk ​

Fram till den 30/4–2024 kan man lämna synpunkter på rapporten som beskriver den långsiktiga målbilden för regionala cykelstråk.

Läs rapport