Samverkansforum för eleffekt i Sörmland

Kraftverk underifrån

​​Region Sörmland driver ett forum för att länets aktörer ska samverka inom frågor om eleffekt och elkapacitet. Syftet med forumet är att framtidssäkra elsystemet och möta framtida behov av el i länet.​

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Bakgrund och syfte

En omfattande förändring av samhällets produktion och användning av energi pågår utifrån klimatomställningen. Omställningen är en förutsättning för bland annat industrins och transportsektorns minskade klimatpåverkan. Omställningen innebär ett ökat behov av el. Ökad användning av el och brist på kapacitet i elnäten ger utmaningar på elsystemet, framför allt för leverans av tillräcklig effekt under perioder av hög användning. Lösningarna på detta kan vara mer lokal produktion av el, elnätsutbyggnad, mer flexibel elanvändning samt energi- och effekteffektiviseringar.

Det finns behov av att få en överblick över var utmaningar finns för kraftförsörjningen i länet och potential för olika lösningar. Behov finns även av att utveckla kontakterna mellan berörda aktörer för bland annat förbättrad planering och hantering av utmaningar och möjligheter.

Därför har vi i Sörmland startat ett forum för eleffekt- och elkapacitetsfrågor, under namnet “Samverkansforum för eleffekt i Sörmland (SES)”. Syftet med forumet är att genom samverkan mellan länets aktörer bidra till att framtidssäkra elsystemet och verka för att framtida effektbehov i Sörmland kan mötas. Forumet är till för dialog, erfarenhetsutbyte och initiering av gemensamma aktiviteter.

Deltagare

​​I forumet ingår representanter från Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Energikontoret i Mälardalen. Representanter för samtliga region- och lokalnätsägare i länet ingår också:

  • Vattenfall Eldistribution AB
  • Oxelö Energi AB
  • Tekniska Verken Katrineholm Nät AB
  • Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB
  • SEVAB Nät AB genom Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Dessutom medverkar representanter från några av länets kommuner så som Eskilstuna kommun, Flens kommun, Nyköpings kommun, Katrineholms kommun, Gnesta kommun samt Strängnäs kommun.

Ytterligare aktörer kan tillkomma vid behov. Samverkan med Svenska kraftnät sker vid behov. Arbetet i forumet leds av Region Sörmland och sker genom regelbundna möten med ett antal fokusområden som kan ändras över tid. ​

Uppdaterad 27 februari 2024