Framtidens industri i Sörmland, FRIS

En stor gripklo i en industrilokal.

FRIS är ett initiativ som finansieras från Region Sörmland. Initiativet stöttar industri- och industrinära företag i Sörmland att bättre möta framtidens utmaningar och möjligheter. Som exempelvis kompetens, innovation, produktägande, diversifiering, teknikskiften, digitalisering, automatisering och internationella affärer och konkurrens.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

073-221 72 54

Syfte med projektet Framtidens industri i Sörmland

Projektet syftar till att ge företag tillgång till olika utvecklingsprogram, satsningar och initiativ både i och utanför Sörmland genom lotsning och direkt stöd. Detta bidrar i sin tur till en stärkt, växande och attraktiv industri som kan fortsätta utvecklas och vara en viktig motor i den lokala och regionala ekonomin.

Detta gör FRIS

 • Inventerar behov och coachar industri- och industrinära företag i hela Sörmland.
 • Lotsar vidare tilll lokala, regionala och nationella program och satsningar som matchar företagens identifierade behov.
 • Samarbetar med Region Sörmland för att utveckla stödet till industri- och industrinära företag i regionen.
 • Förmedlar samarbeten och kontakter med universitetens studenter och forskning.
 • Driver och utvecklar nätverk med relevanta aktörer och program.
 • Identifierar långsiktiga behov och önskemål hos företagen och hittar sätt att hantera dem.
 • Hållbarhet är en röd tråd i FRIS och industrin är allt mer intresserad av området.

Erfarenheter finns inom FRIS

Inom FRIS finns lång och omfattande erfarenhet från industri- och industrirelaterade företag.

De organisationer som ingår är:

 • Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
 • Mälardalen Industrial Technology Center - MITC

Detta kan företag få hjälp med genom FRIS

Stödet genom FRIS styrs av företagens specifika behov. Det kan vara allt från en behovsinventering och analys av verksamheten till utveckling av produktion, produkt, kompetens, affär eller marknad. Relationerna med företagen etableras och underhålls regelbundet för att kunna stötta under hela utvecklingsresan.

 FRIS har genom åren stöttat många företag med både direkta insatser och lotsning in i olika program, satsningar och initiativ inom exempelvis digitalisering, automation, produktion, och visualisering. Vidare har många erhållit stöd i frågor gällande bland annat ledning och ekonomi samt vid ansökningar av affärsutvecklingscheckar.

Resultat och slutsatser från extern utvärdering av FRIS

Från november 2022 till februari 2023 genomförde konsultföretaget VETA Advisors en utvärdering av FRIS.

Där framkom att genom FRIS har Almi och MITC stöttat ett stort antal industri- och industrinära företag i Sörmland i deras utveckling. Företagen är mycket nöjda med den strategiska rådgivningen och coachningen, men också med den kompetensutveckling och olika konkreta stöd de fått genom FRIS. Företagen som tagit del av insatserna har bland annat:

 • Ökat sin konkurrenskraft
 • Automatiserat och effektiviserat sina processer
 • Utvecklat sina lednings- och styrningsstrategier
 • Ökat sin lönsamhet och motståndskraft
 • Bidragit till nya och räddade arbetstillfällen i Sörmland
 • Utökat kunskap och kontaktnät över branschgränser
 • Förändrat beteenden

Utvärderingen visar att FRIS gör stor nytta, då företagen har blivit stärkta i sin utveckling och berikats med kunskap, verktyg, nätverk och metoder för att stå bättre rustade inför framtiden. Sammantaget bidrar FRIS till en stärkt, växande, konkurrenskraftig, hållbar och attraktiv industri som fortsätter utvecklas och vara en vital del i lokal och regional ekonomi och sysselsättning.”

FRIS aktiviteter och resultat under 2022

Under 2022 genomförde FRIS 288 dialoger och djupare coachningar, 30 företag fick stöd att söka affärsutvecklings- eller omställningscheckar, 75 lotsades till olika program, insatser och aktörer. Företag deltog i ett 15-tal nätverks- och VD-gruppmöten, 6 företag fick stöd genom akademisamverkan och studentuppdrag.

 Nedan några exempel på teman och djupare insatser i FRIS:

 • Flytt av produktion från utlandet – ett 10-tal nya arbetstillfällen.
 • Automation – 8 coachade företag investerade i automation.
 • Krisstöd – över tid stöttat ett företag med 25 anställda ur en kris.
 • Nätverk/mötesplatser – inspirerat företag att lyfta blicken och nyttja mötesplatser även utanför Sörmland.
 • Bollplank och strategisk dialogpartner för små- och medelstora företags VD:ar.
 • Kompetens – behov av gjuterikompetens i Sörmland. Landade hos Gjuteriföreningen och blev en YH-utbildning i Jönköping.
 • Avvecklingsstöd – att i samband med Eberspächers nedläggning aktivt verkat för att behålla industrikompetens i Sörmland.
 • Ekonomi och ledning – coachning inom om bl a likviditet, styrelse, generationsskifte, diversifiering och risk.
 • VD-grupp – person- och organisationsutveckling genom nätverk, inspiration och kunskap.
 • Affärssystem – fortbildning i användandet av affärssystem.”

Avslutade Projekt och insatser

Företagslots och rådgivning i Sörmland 2021-2023

Drevs av Stua och Nyföretagarcentrum Eskilstuna med fokus på lotsning och rådgivning till företag i svårigheter med anledning av pandemin samt stöd till utrikesfödda som driver eller vill starta företag. Stua fokus var befintliga företag och Nyföretagarcentrum nyföretagande och utrikes födda. Finansieringen av projektet bestod av 75% från React-EU och 25% från Region Sörmland.

Projektet var lyckat och uppskattat av stödmottagarna och nedan följer några exempel på nyttor och slutsatser från projektet:

 • Kris och kraftig förändring skapade efterfrågan på snabb och agil lotsning och rådgivning hos befintliga och nya företag.
 • Företag fick snabbt och enkelt hjälp, såg konkreta resultat och kunde fatta mer initierade beslut.
 • Lotsfunktion och en väg in var positivt för nyttjande, tillgång och kunskap om det företagsstödjande systemet.
 • Ökning av insatser för utrikesfödda entreprenörer stärkte kunskap om och tillit till det svenska systemet.
 • Stor efterfrågan på kurser och rådgivning till följd av aktiv uppsökande verksamhet.
 • Ökning av nyföretagandet i Sörmland under 2021 och 2022.
 • Bidragit till förflyttningar från försörjningsstöd till egenförsörjning.

Tag den av den sammanfattande resultatspridningsrapporten: Företagslots och rådgivning i Sörmland 2021-2023 - Resultatspridning

Kontakta FRIS

Kontakta FRIS

Anton Manhem, Rådgivare 

Anton.manhem@almi.se  

Tel: 0761299968  

Niklas Olsson, Rådgivare 

niklas.olsson@mitc.se 

Tel: 070-3232210 

 

 

Uppdaterad 10 januari 2024