Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

Flera personer sitter vid ett bord med datorer, block och pennor.

Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker finansiering.

Jenny Wikblom Kamage

Utredare

0155-24 57 42

0721-42 43 35

Regionen har ett lagstadgat uppdrag att fördela ut statliga medel till regionala utvecklingsåtgärder, så kallade 1:1-medel. Det är dessa medel som fördelas ut till olika utvecklingsprojekt i Sörmland. Finansieringen är ett sätt för regionen att genomföra den regionala utvecklingsstrategin. Det finns flera lagar, förordningar och styrdokument som styr användningen av 1:1-medlen.

Syftet med stödet

Region Sörmland medfinansierar utvecklingsprojekt som främjar en hållbar regional utveckling. Utvecklingsprojekten ska bidra till att nå målet med den regionala utvecklingsstrategin och vara i linje med dess prioriterade inriktningar.

Målet med Sörmland regionala utvecklingsstrategi är att Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor, där människor lever ett gott liv med god hälsa. De prioriterade inriktningarna är:

 • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga,
 • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd,
 • Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet,
 • Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning,
 • Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning. 

Du kan läsa mer om inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin för Sörmland.

Vem kan söka finansiering

Du som representerar en kommun, förening eller organisation kan söka medel till projekt.

Så mycket kan ni få i stöd

Det finns ingen fastställd summa för hur mycket pengar ett projekt kan få, utan det beror på vad projektet ska göra och åstadkomma. Men det finns begränsat med medel och medel söks i konkurrens med andra.

Vad pengarna kan användas till

Du kan söka finansiering för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Insatserna kan variera utifrån projektets inriktning och behov.

Ett utvecklingsprojekt kan även genomföras som en förstudie. Förstudier pågår i vanliga fall under högst ett år, i syfte att undersöka förutsättningarna för att senare kunna driva ett projekt. Förstudier görs med en mindre budget än genomförande av ett utvecklingsprojekt.

Medfinansiering

Region Sörmland kan medfinansiera ett utvecklingsprojekt med högst 50 procent av projektets totala kostnad. Projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden+ (ESF+) kan finansieras med högst 60 procent av den totala kostnaden.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) är utgångspunkter vid urvalet av insatser som ska finansieras. Det innebär att dessa prioriteras.
 • För att få beviljad finansiering för projekt ska den sökande ha ekonomisk och organisatorisk kapacitet att planera, genomföra, följa upp och redovisa projektet.

Det ska finnas en tydlig koppling mellan projektets mål och aktiviteter och förväntat resultat på kort och lång sikt. En förändringslogik är ett stöd i att planera, styra och följa upp ett projekt. Insatsens förändringslogik är vägledande för vilken metod som används för uppföljning och utvärdering. Här kan Ekonomistyrningsverkets modell för verksamhetslogik vara till hjälp. 

Projektet ska bidra till en hållbar utveckling utifrån en helhetsbedömning av perspektiven socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Region Sörmland kan bedöma hållbarhet ur fler aspekter än vad den sökande själv har angett i sin ansökan.

Budget och tidplan ska vara realistiska i förhållande till värde och resultat.

Projektet ska beskriva hur resultaten ska tas tillvara efter projektavslut, exempelvis genom implementering i ordinarie verksamhet och genom spridning av resultat.

Det ska vara motiverat att projektet ska finansieras på regional nivå.

Steg 1: Skicka in er projektidé

Lämna in en projektidé till oss i tidigt skede. Det underlättar för alla partner att tidigt få en bild av projektidén och om det finns möjlighet till finansiering. Fyll i formuläret här nedanför med en kort beskrivning av projektidén. Vi tar löpande emot projektidéer under hela året.

När du kontaktar oss med en projektidé har vi en dialog om hur projektet kan stärkas utifrån exempelvis förändringslogik och hållbarhet.

Steg 2: Skicka in er ansökan

Efter att du har fått klartecken från en strateg på Region Sörmland skickar du in er ansökan via Min ansökan (minansokan.se). Ansökningar hanteras löpande under hela året.

Ansökan om projektmedel bereds av en grupp medarbetare inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling. Beredningsgruppen bedömer om projektet uppfyller kraven och om projektet kommer att bidra till en hållbar regional utveckling i Sörmland.

Processen i korthet

Så här fungerar det i korthet från det att ni lämnar in en projektidé fram till dess att projektet avslutas:

 1. Skicka in projektidén via formuläret här nedanför.
 2. En strateg på Region Sörmland tar kontakt med er för att diskutera idén.
 3. Skicka in en formell ansökan efter att ni har fått klartecken från strategen.
 4. En beredningsgrupp inom Region Sörmland bedömer er ansökan utifrån fastställda bedömningskriterier.
 5. Ni får ett formellt beslut på om projektet beviljas medel eller inte.
 6. En strateg på Region Sörmland tar kontakt med er inför att projektet ska starta.
 7. Ni genomför projektet.
 8. Ni skickar in ansökan om utbetalning, ekonomisk redovisning och rapport till regionen.
 9. Tillväxtverket betalar ut pengar.

Skicka in en projektidé

Skicka in en projektidé

Skicka in en projektidé

Uppdaterad 3 juni 2024