Finansiering av utvecklingsprojekt

Flera personer sitter vid ett bord med datorer, block och pennor.

Region Sörmland medfinansierar utvecklingsprojekt som främjar en hållbar regional utveckling. Utvecklingsprojekten ska bidra till att uppnå den regionala utvecklingsstrategins mål och ligga i linje med dess prioriteringar.

Jenny Wikblom Kamage

Utredare

0155-24 57 42

0721-42 43 35

Syftet med stödet

Syftet med finansieringen är att stötta utvecklingsprojekt som bidrar till den regionala utvecklingen. Målet i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi är att Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor, där människor lever ett gott liv med god hälsa. De prioriterade inriktningarna är:

  • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga,
  • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd,
  • Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet,
  • Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning,
  • Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning. 

Vem kan söka

Ansökan är öppen för organisationer, föreningar och kommuner som har haft kontakt med en strateg på Region Sörmland.  Tillsammans med strategen behöver ni har kommit överens om att ni ska söka medel för ert projekt.  

Ansökan

Ansök om finansiering av ert regionala utvecklingsprojekt i tjänsten Min ansökan (minansokan.se).

Medfinansiering

Regionala utvecklingsprojekt finansieras med högst 50 procent av den totala projektkostnaden. 

Uppdaterad 26 februari 2024