Kreativa utvecklingscheckar

Två personer som dansar.

Region Sörmland erbjuder möjlighet att söka finansiering för utveckling av nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland.

Elin Selig

Strateg

Kultur & Utbildning Sörmland

0721-45 34 97

0721-45 34 97

Syftet med stödet

Med denna utlysning vill Region Sörmland möjliggöra nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland.

Checkarna ska fungera som katalysatorer för satsningar som har potential att utvecklas och leva vidare, men som har svårt att förverkligas utan initiala resurser för kopplat till affärs- och idéutveckling.

Utlysningen kompletterar andra ekonomiska stöd som finns för målgrupperna och går i linje med de kulturstrategiska inriktningarna i den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktningar. Dessa är livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning samt ett växandeoch dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning.

Vem kan söka

Checkarna riktar sig till aktörer som är verksamma inom de kulturella och kreativa branscherna i Sörmland och som:

 • är registrerade (juridisk person) respektive folkbokförda (fysisk person) i Sörmland. Följande aktörer kan söka: aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor, ekonomiska eller ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet.
 • har färre än tio heltidsanställda och högst två miljoner euro i årsomsättning.

Så använder du stödet

Checkarna ska möjliggöra till affärsutveckling och konstnärligt eller kreativt utforskande idéer som har potential att öka graden av självförsörjning hos den sökande. Pengarna kan exempelvis användas till att testa en ny satsning eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet, men med fokus på en ny målgrupp, mottagare eller inriktning.

Vilka kostnader som stödet kan användas till

Vilka kostnader som stödet kan användas till

 • Lönekostnader. 
 • Kostnader för att köpa licenser, forskningstjänster, konsulttjänster som uteslutande används för satsningen. Observera att tjänst inte kan köpas av närstående.
 • Inköp av utrustning och material som är relevant för satsningen.
 • Övriga kostnader som uppkommit som direkt följd av satsningen, exempelvis kostnader för resor, förbrukningsmateriel och liknande kopplade till projektet.

 

 • Insatser utanför det kreativa och kulturella fältet.
 • Aktiviteter och utgifter som är en del av den sökandes ordinarie verksamhet.
 • Redan påbörjade eller genomförda satsningar.
 • Om företaget eller företrädare för företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter som exempelvis skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.


Hur mycket stöd du kan ansöka om

Finansiering kan sökas för mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Ansökan och redovisning

Ansök senast den 22 november 2023 genom att skriva en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidplan. Ansökan och redovisning gör du digitalt i anvisat system, se länk nedan. För att ansökan ska vara giltig ska den skrivas ut, skrivas under och mejlas till elin.selig@regionsormland.se 

Satsningen ska vara avslutad på så sätt att kostnaderna för satsningen ska vara upparbetade senast 31 juli 2024 och redovisas senast en månad efter avslut. En delrapportering ska göras i april 2024. 

Du kan inte spara din ansökan i systemet. Vi rekommenderar sökande att skriva ansökan i ett separat dokument och därefter klistra in texten i ansökan. Frågeställningarna som finns i ansökan hittar du här.

Förtydligande uppdaterad 2023-11-16

Det finns ingen möjlighet att skicka in bilagor och endast signerad kopia av redan inskickad ansökan kommer att accepteras som komplettering. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag och beslut

Ansökan är öppen till och med den 22 november 2023. Beslut fattas och tillkännages senast 12 december 2023. Utbetalning sker efter beslut om stöd.

Så bedöms din ansökan

Ansökningar bedöms, beviljas eller avslås i konkurrens med andra ansökningar.

Ansökningar bedöms utifrån angiven budget och beviljas respektive avslås i sin helhet. Delar av angivna belopp och idéer beviljas med andra ord inte.

Alla ansökningar som är kompletta och uppfyller de formella kraven granskas och bedöms.

Ansökningarna bedöms av en beslutsgrupp bestående av medarbetare från verksamhetsområdena Hållbar regional utveckling och Kultur & Utbildning, vid Region Sörmland samt företagsrådgivare vid Almi.

Så handläggs och behandlas din ansökan

Så handläggs och behandlas din ansökan

Vid bedömningen av ansökningarna prioriteras ansökningar där medlen bedöms ha störst potential att fungera som katalysatorer för satsningar som kan utvecklas och leva vidare och därigenom bidra till en ökad självförsörjning hos den sökande. 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Har den sökande en tydlig inkomstmodell för hur satsningen ska kunna fortleva och därmed öka den sökandes självförsörjningsgrad i verksamheten?
 • Är satsningen affärsutvecklande i relation till fältet eller till den egna verksamheten?
 • Är satsningen konstnärligt eller kreativt utvecklande i relation till fältet eller till den egna verksamheten?
 • Är budget, plan och angreppssätt för satsningen rimlig?

Sökande kan ha samverkansparter från andra branscher och regioner, i sådana fall ska dessa vara tillfrågade innan ansökan skickas in. Almi gör en kreditupplysning på sökande som är aktuella för finansiering, inklusive eventuella partner- och anknutna verksamheter.

Region Sörmland strävar efter en bred representation gällande kulturområde och konstnärliga uttryck samt kön, ålder och geografisk spridning. I bedömningen tas också hänsyn till om satsningen har en regional utvecklings- och/eller konstnärlig relevans samt om den sökande tilldelats kreativ check tidigare.

Inkompletta och otydliga ansökningar kommer att avslås.

Stödet är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 2 miljoner kronor) under tre år i försumbart stöd.
Den sökande ska kunna visa vad stödet har använts till om Region Sörmland efterfrågar dessa uppgifter.

Den sökande ska betala tillbaka hela eller delar av stödet om

 • oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller redovisning eller om stödet har använts för andra ändamål eller kostnader än de beviljade,
 • efterfrågat material för granskning inte har skickats in för granskning inom tidsfristen.

Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till Region Sörmland allmänna. Det innebär att din ansökan kan begäras ut och läsas av andra. Uppgifter i ansökan kan i undantagsfall dock omfattas av sekretess.


Frågor

Om du har frågor kring ansökan är du välkommen att kontakta

Elin Selig elin.selig@regionsormland.se

Josefin Uhnbom josefin.uhnbom@regionsormland.se 

Uppdaterad 12 december 2023