Affärsutvecklingscheckar

Två personer sitter vid ett bord och för en dialog.

Vi erbjuder små och medelstora företag möjlighet att söka finansiering för att utveckla verksamheten inom områdena digitalisering, grön omställning och internationalisering.

Ansökan är nu stängd.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Syfte med stödet

Affärsutvecklingscheckar syftar till att underlätta och snabba upp företagets hållbara utveckling och tillväxt genom att företaget tar hjälp av extern kompetens.

Vem kan söka

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

 • har två till 49 anställda. Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller fler företag, får det totala antalet anställda i hela koncernen inte överstiga 250 anställda, 
 • har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 100 miljoner kronor, baseras på föregående årsbokslut,
 • har arbetsställe registrerat i Sörmland,
 • vill växa, samt
 • har sin ekonomi i ordning.

Stöd lämnas inte till:

 • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen,
 • företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt jordbruk, eller
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit och beslutats.

Så mycket kan sökande få i stöd

Finansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 100 000 kronor. För internationalisering är högsta stödnivå 200 000 kronor. Stödet får täcka högst 50 procent av era kostnader.

Vad pengarna kan användas till

Pengarna ska användas till att ta in extern kompetens i syfte att hjälpa ditt företag att utvecklas och stärka konkurrenskraften inom digitalisering, grön omställning och internationalisering.

Ansökan kan göras inom tre områden

Ansökan kan göras inom tre områden

Ansökan kan göras inom tre områden

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Sverige genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Med digitalisering menar vi att genom användande av digital teknik, skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Exempel på projekt som checkarna kan användas till:

 • Ta fram en digital strategi och optimera flöden på en verkstad
 • Analysera vilken portal som ska användas för digitala utbildningar
 • Sammankoppling av olika system för att "få systemen att prata med varandra"
 • Utveckla system för att få kunderna att själva göra måttanpassade beställningar
 • Identifiera möjligheter och risker med användande av insamlad data
 • Analys inför utveckling av e-handel
 • Anpassning av konfigurator för sammanslagning av olika sälj-, beställnings- och ordersystem
 • Digitalisering av flöden, ordrar och beställningar i en leverantörskedja

 Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Utveckla nya digitala produkter om företagets affärsidé är att ta fram digitala    produkter
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund

Checkarna ska användas för att ta in extern kompetens kopplat till grön omställning. 

Grön omställning inom näringslivet är en förutsättning för hållbar tillväxt och en väg till utveckling i företag som innebär minskad miljö- och klimatpåverkan. Affärsutvecklingscheckar för grön omställning syftar till att stödja företag i sitt gröna omställningsarbete. Nedan finns förslag på områden men det kan även vara andra områden som den stödsökande anser vara viktigt. Under den första utlysningsomgången av affärsutvecklingscheckar för grön omställning har bland annat följande projekts beviljats av några regioner:

 •  Utveckla en energieffektiv tillverkningsprocess
 •  Undersöka om spillmaterialet i produktionen kan utvecklas till nya och hållbara produkter
 • Kartlägga möjligheter att byta ut skadligt ämne mot rapsolja i produktionen
 •  Mäta klimatpåverkan av den egna tillverkningen inkl. tillverkning och leveranskedjor
 •  Undersöka möjlighet till återbruk/återvinning av komponenter i produktionen
 • Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan och identifiera vilka de viktigaste områdena är för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Genomföra en energikartläggning i en tillverkande industri
 • Kartlägga möjligheter till en mer hållbar energiproduktion med en biprodukt från ett jordbruksföretags verksamhet
 •  Kartlägga företagets transporter och föreslå logistikförbättringar som minskar klimatpåverkan

 Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • Enbart köp av befintliga lösningar
 • Löpande applikation- och webbutveckling, jmf löpande affärsutveckling
 • Licenskostnader
 • Patentansökningar
 • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • Arbetsinsatser av företagets egen personal
 • Generell kompetensutbildning av personalen
 • Resor
 • Marknadsföring genom annonsering, PR och tryckning

Vad menas med att checken ska användas till att förbereda en internationalisering?

Med förberedelse för internationalisering menas enkelt sagt förberedelse fram till import och export. Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land.

Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.

Vad innebär ny marknad?

En marknad där företaget inte är etablerat. Har man en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad.

Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.

Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.

Exempel på godkända aktiviteter/kostnader:

 • Skriva en strategi för internationalisering
 •  Göra marknadsundersökningar
 •  Söka leverantörer i utlandet
 •  Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 •  Utreda patent och IPR
 •  Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Resor:
Resekostnader kan utgöra maximalt 20% av den totala kostnaden.

Mässkostnader:
Kan vara maximalt 20% av den totala kostnaden

Marknadsföring:
Kan vara aktuellt i syfte att hitta en lokal agent/återförsäljare/distributör/domän.
Marknadsföring som går mot slutkund är inte godkänt.

 Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

Ansökan

Ansökningsmöjligheten är stängd.

Eventuella projektet som blir beviljade, får påbörjas tidigast efter beslutet och ska slutredovisas senast 2023-11-15.

Så handläggs och beslutas ansökan

Beslut fattas efter att ansökningstiden har gått ut och tillkännages senast 28 april 2023. Beslut tas genom en beslutsgrupp bestående av representanter från Region Sörmland, Almi, EEN, EKN, Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens Handelskammare, MITC, Energikontoret Mälardalen och Tillväxtverket.

Villkor

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro, cirka 1,8 miljoner kronor under tre år i försumbart stöd. Om ditt företag ingår i en koncern beräknas det försumbara stöd som lämnats till hela koncernen i Sverige.

Det är möjligt att söka samma typ av affärsutvecklingscheck två år i rad, därefter tillämpas ett karensår. Ett företag kan endast mottaga stöd för en typ av affärsutvecklingscheck per år.

Tillväxtverkets logtype

 

Uppdaterad 31 oktober 2023