Finansieringsstöd för feriejobb

Kommuner och föreningar i Sörmland kan söka finansieringsstöd för att ordna sommarjobb till unga. Målet är att fler sörmländska ungdomar ska få sommarjobb under 2022.

Syfte med stödet

Många barn och unga har under pandemin upplevt en ökad ensamhet och inaktivitet samtidigt som föreningslivet har tappat intäkter och tvingats dra ned på aktiviteter. Sommarjobben ska gärna riktas till unga som riskerar att hamna i utanförskap och som är långt bort från arbetsmarknaden. Det kan handla om att stärka specifika insatser i utanförskapsområden och för att kunna växla upp planerade, pågående eller nya aktiviteter.

Målet med finansieringsstödet är att ungdomar som inte haft möjlighet att bygga på sin erfarenhet i arbetslivet, ska få ett arbete som kan leda till nya erfarenheter och därmed kan det bli lättare att få ett jobb senare i livet.

Föreningar kan söka finansieringsstödet så att ungdomarna hjälper dem att ta igen tappet av aktiviteter som pandemin medfört. Ett sommarjobb kan även få en stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärd, då ungdomen inte enbart får en lön utan även en chans att utveckla sina färdigheter. Ett jobb ger även en inkomst och en betydelse, vilket i sig ger en delaktighet i samhället och en frihet att kunna delta i olika aktiviteter.

Stödet faller ut under förutsättning att formellt beslut fattats av Regionstyrelsen den 24 maj.

Vem kan söka

För att söka om finansiering av nya feriejobb så ska din verksamhet verka i Sörmland, exempelvis kommuner, föreningar eller drivas inom Region Sörmland. Företag och trossamfund kan inte söka finansieringsstöd i den här satsningen.

Föreningar och organisationer som kan få stöd från Region Sörmland ska vara demokratiskt uppbyggda vilket innebär att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. Föreningarna och organisationerna ska stödja demokratiska idéer och allas lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • Kön, könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder

För att ha rätt till stöd ska föreningar eller organisationer:

 • Ha antagna stadgar
 • Ha utsedd styrelse och revisorer
 • Kunna styrka sin verksamhet med förslag till verksamhetsplan och balanserad budget
 • Kunna styrka godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet Detta gäller inte nystartad förening, organisation
 • Ange vad ansökta medel ska användas till
 • Ha behov av ekonomiskt stöd för att genomföra ferieanställning
 • Inte ha skuld till staten för skatt eller avgifter (Kronofogden) eller vara i likvidation
 • Ansökaren bistår själv för handledning av feriejobben

Vad pengarna kan användas till

Finansieringsstödet kan användas för lönekostnader för feriearbetande ungdomar, som exempelvis kan bistå med arbetskraft under arrangemang eller uppsökande verksamhet i form av olika lovverksamheter. Andra lämpliga arbetsuppgifter är till exempel inom fastighetsförvaltning, park och naturområden eller administrativa uppgifter. Kostnader för handledning kan ersättas i viss mån.

Stödet kan till exempel inte användas till:

 • Lön till egen personal
 • Annonseringskostnader
 • Licenskostnader
 • Materialinköp
 • Hårdvaru-/mjukvaruinköp
 • Maskininköp
 • Byggnation av lokaler
 • Resor och transporter
 • Representation

I ansökan anger du en tydlig beskrivning av vilken typ av anställning som du vill göra och en budget för vilka typer av kostnader som du söker stöd för.

Det finns ingen begränsning för hur mycket stöd du kan söka. Ange dina kostnader i ansökan. Vi ser att lönerna som utbetalas till feriearbetarna är inom rimliga gränser för det arbete som ska utföras.

Rekommenderad lönesättning för feriejobb:

 • 15 till 16 år - 90 kr/h
 • 17 år - 100 kr/h
 • 18 år  - 110 kr/h
 • 19 år+ - 120 kr/h

Ansökan

Till vår stora glädje har Regionstyrelsen gett besked om att utöka vårt belopp från 15 till 20 miljoner kronor. Detta ger oss möjlighet att skapa förutsättningar för att ännu fler ungdomar ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

Ansökan är stängd för i år då medlen är nyttjade.  Vi önskar alla bidragsmottagare stort lycka till med sina anställningar under sommaren. 

Kontaktperson

Ella Jansson, projektledare

E-post: Feriejobb@regionsormland.se

Villkor

 • Anställningsperioden för feriejobb ska vara inom den 13 juni 2022 till den 31 augusti 2022
 • Mottagare av stöd ansvarar för att uppföljningsrapport skickas till Region Sörmland efter avslutad anställning
 • Bidraget kan inte sökas retroaktivt
 • Ekonomisk redovisning av faktiska kostnader redovisas efter avslutad period. Fakturering är möjlig den 6e till 30 juni samt den 15 augusti till 30 september. Mer information gällande fakturering finns i ansökningsformuläret.

Publicerad 12 april 2022