Europeiska unionens sektorsprogram

Närbild på två personer som skakar hand framför EU-flaggan.

Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa.

Tim Lux

Utvecklingsledare

073-555 17 95

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel inom kultur, miljö, utbildning eller forskning. Inom respektive sektorsprogram finns det en pott med pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar, där aktörer får skicka in pro­jektansökningar. 

Här hittar du information om ett urval av EU:s sektorsprogram.  

Sektorsprogram inom EU

Sektorsprogram inom EU

Erasmus+ är EU:s program för internationella samarbeten och utbyten inom områdena utbildning, ungdom och idrott. Programmet är indelat i tre olika områden:

 • Erasmus+ utbildning: Ett verktyg för att arbeta med skolutveckling i ett internationellt perspektiv.
 • Erasmus+ ungdom: Ungdomsdelen inom Erasmus + som ska främja internationellt samarbete.
 • Erasmus+ idrott: Stödjer ett europeiskt samarbete inom insatser som främjar deltagande i idrott och fysisk aktivitet samt utbildning.

Syftet med stödet

Programmet har ett starkt fokus på inkludering och social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet. Programmet stödjer, och bidrar till, flera arbeten som pågår inom EU kring utbildning, kompetens, sociala rättigheter, ungdomspolitik och idrott.

Vem kan söka

Vilka som kan söka varierar inom respektive område. Programmet ger stöd till tre olika insatsområden:

 • Mobilitet - bland annat utbyten, kompentensutveckling, fortbildning, erfarenhetsutbyten och praktik för elever och studenter.
 • Partnerskap för samarbete - partnerskap och utvecklingsprojekt mellan två eller flera parter.
 • Stöd för politiskt reformarbete - utveckling av verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk nivå.

Aktuella utlysningar och ansökan

Aktuell information om utlysningar och ansökningsprocessen finns på respektive förvaltande myndighets webbplats:

Mer information om Erasmus+

Läs mer om programmet på Europeiska Kommissionens webbplats för Erasmus+

Programmet EU för hälsa (EU4Health) har en budget på 5,1 miljarder euro. Programmet är delvis ett svar på de utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn som uppmärksammats under coronapandemin, men även en del i EU-kommissionens mål att skapa en hälsounion.

Syftet med stödet

Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft samt främja innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

EU för hälsa ska bidra till att:

 • Förbättra och främja hälsan i unionen såsom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.
 • Skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot: fokus kommer att vara på förebyggande åtgärder, stärka beredskapen och insatserna mot internationella hälsohot samt inrätta en europeisk reserv av hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter till rimligt pris.
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen, deras motståndskraft och resurseffektivitet: här ingår bland annat att främja digitalisering av hälso- och sjukvården, främja bättre och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.

Utöver dessa mål ska programmet också bidra till att lösa långsiktiga hälsoutmaningar, hinder för digital omställning i sjukvården och bördan från icke-överförbara sjukdomar. EU för hälsa ska även bidra till implementeringen av EU:s cancerplan.

Finansiering från programmet kan kombineras med finansiering från andra EU-fonder och program som berör hälsoområdet, till exempel Europeiska socialfonden+ och Horisont Europa.

Vem kan söka

De som kan söka stöd är offentliga myndigheter, forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdsinstitutioner, universitet och högskolor, privata organ och andra juridiska personer samt icke-statliga organisationer inom hälsoområdet som drivs utan vinstsyfte, exempelvis patientorgansationer.

Europeiska kommissionen antar årliga arbetsprogram som anger prioriterade områden och åtgärder för årets utlysning av medel. Ansökningar ställs till Europeiska kommissionens genomförandeorgan för hälsa och digitalisering (HaDEA).

Nationell kontaktpunkt är programmet är Folkhälsomyndigheten.

Aktuella utlysningar och ansökan

Du hittar aktuella utlysningar på webbplatsen för Europeiska organet för genomförande av hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA)

Mer information om EU för hälsa

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) är nationell kontaktpunkt för programmet. De informerar om, och sprider resultaten av, åtgärder som finansierats av programmet. 

På EU-kommissionens webbplats hittar du mer information om programmet EU för hälsa 2021-2027.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) stödjer utvecklingen av transeuropeiska nätverk inom transport, digitala tjänster och energi. Fonden innehåller totalt 33,71 miljarder euro och har tre delprogram: transport, energi och digitalisering.

Delprogram transport

På transportområdet främjas strategiska projekt för att:

 • Påskynda arbetet med det europeiska transportnätet.
 • Fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn.
 • Anpassa delar av transportnätet för både civil och militär användning.

Delprogram energi

Inom energisektorn ska programmet bidra till en fortsatt integrering av den europeiska energimarknaden genom att:

 • Göra EU:s energisystem bättre sammanlänkade, smartare och mer digitaliserade.
 • Främja samarbete mellan medlemsländer förande tekniska projekt för förnybar energi över gränserna.
 • Backa upp centrala infrastrukturer för det transeuropeiska energinätet.

Delprogram digitalisering

Inom området för digital konnektivitet är syftet att:

 • Bygga ut bredbandsnät med mycket hög kapacitet.
 • Bygga ut trådlös uppkoppling.

Syftet med stödet

Syftet är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport och digitalisering (telekommunikationer, informations- och kommunikationsteknik).

Vem kan söka

Dels en eller flera medlemsstater i samverkan, dels med den eller de berörda medlemsstaternas samtycke, internationella organisationer, offentliga och privata företag eller organ som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Nationell kontaktpunkt för digialiseringsdelen är Post och- telestyrelsen. För transportdelen är den svenska kontaktpunkten Trafikverket.

Aktuella utlysningar och ansökan

Regeringen har gett olika myndigheter ansvar för att kvalitetssäkra och samordna ansökningar inom fonden för ett sammalänkat Europa. Myndigheterna ska även följa upp projekt som har beviljats bidrag. 

På Post- och telestyrelsens webbplats finns information om aktuella utlysningar inom området digitalisering. 

På Trafikverkets webbplats finns information om aktuella utlysningar inom transportområdet. 

På EU-kommissionens webbplats hittar du alla utlysnsingar och mer information om fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Horisont Europa (Horizon Europe) är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Programmet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål och har en budget på över 95 miljarder euro under programperioden 2021–2027.

Syftet med stödet

Horisont Europa ska:

 • Stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet.
 • Främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande.
 • Ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla.
 • Behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar.

Vem kan söka

Universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och det civila samhället kan söka pengar. Det finns inget krav på medverkan från universitet och högskolor. Små och medelstora företags medverkan efterfrågas i vissa delprogram.

Vanligtvis krävs det minst tre deltagande EU-länder, men individuella ansökningar accepteras i vissa fall. Vem som kan delta finns beskrivet i varje utlysning.

Aktuella utlysningar och ansökan

Se aktuella utlysning i EU-kommissionens portal. 

Mer information om Horisont Europa

EU-kommissionen administrerar programmet men nationell kontaktpunkt är huvudsakligen VINNOVA (vinnova.se). Energimyndigheten (energimyndigheten.se) svarar för vissa delar i programmet som rör energi.

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna som omfattar 2,4 miljarder euro. Programmet består av två delprogram och ett tredje sektorsövergripande programområde:

 • Delprpgrammet Kultur: För aktörer inom kultur, konst och kulturarv.
 • Delprogrammet Media: För aktörer inom den film, tv, dataspel och multimedia.
 • Sektorsövergripande program: För aktörer inom samtliga kulturella och kreativa sektorer. Programmet ger stöd till samarbete mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn i form av projekt som svarar mot de kulturella och kreativa sektorernas gemensamma utmaningar och möjligheter.

Syftet med stödet

Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet.

Vem kan söka

Vilka som kan söka stöd varierar inom respektive delprogram. Se längre ner för mer information.

Aktuella utlysningar och ansökan

Aktuella utlysningar inom respektive delprogram hittar du på:

Mer information om Kreativa Europa

Läs mer om Kreativa Europa hos Europeiska Kommissionens genomförandeorgan, European Education and Culture Executive Agency (eacea.ec.europa.eu), som administrerar programmet.

LIFE-programmet ger bidrag till miljö, klimat och naturprojekt genom att medfinansiera projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given (consilium.europa.eu) eller Parisavtalet (consilium.europa.eu).

Syftet med stödet

Projekt som stöds ska handla om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi men också om skydd och förbättring av miljö, hälsa och av biologisk mångfald inom följande ämnesområden:

• Natur och biologisk mångfald
• Cirkulär ekonomi och livskvalitet
• Klimatbegränsning och klimatanpassning
• Övergång till ren energi

Vem kan söka

Alla juridiska personer inom EU, såsom till exempel, kommun, länsstyrelse, organisation eller företag, kan söka bidrag ur LIFE-programmet.

Aktuella utlysningar och ansökan

Ansökan görs en gång om året via Europeiska Kommissionen (cinea.ec.europa.eu), som bedömer och beslutar om bidrag från LIFE-programmet. Ansökan görs via EU:s ansökningsportal och vanligtvis öppnar ansökningsomgången under våren och stänger efter sommaren.

Mer information om LIFE-programmet

Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) är kontaktmyndighet i Sverige för tre av delprogrammen och Energimyndigheten är kontaktmyndighet för delprogrammet Övergång till ren energi. De svenska myndigheterna kan bedöma om en projektidé passar inom LIFE-programmet samt ge tips och råd.

Uppdaterad 12 december 2023