Hälsa och välmående

På den här sidan finns grafer som beskriver utvecklingen av förväntad livslängd, ohälsotal och hur det står till med välmåendet hos unga.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Förväntad livslängd

I Sörmland skiljer sig den förväntade livslängden åt beroende på utbildningsnivå. Ju högre utbildning, desto längre förväntad livslängd. Vi kan också se att över tid ökar förväntad livslängd för personer med eftergymnasial utbildning, medan vi de senaste åren ser en minskning för kvinnor med förgymnasial utbildning. Kvinnor har, oavsett utbildningsnivå, längre förväntad livslängd än män.

 

I alla utbildningsgrupper är den förväntade medellivslängden något kortare i Sörmland än i riket, vilket vi ser i figuren nedan.

 

Ohälsotal

Antalet ohälsodagar har minskat markant under perioden 2004 till och med 2021. År 2022 ser vi att minskningen har avstannat och år 2023 ökar ohälsotalet något för både kvinnor och män i Sörmland. Ohälsotalet beräknas utifrån utbetalda dagar från socialförsäkringen, såsom sjukpenning och rehabiliteringspenning. Nivån i Sörmland har under hela tjugoårsperioden legat högre än för riket. Nivån är generellt högre för kvinnor än för män.

 

Välmående bland unga

Andelen som uppger att de mår mycket bra eller bra har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Andelen är generellt sett lägre för tjejer än för killar. Mellan de senaste mätåren 2020 och 2023 har andelen som uppger att de mår bra fortsatt minska för tjejer i alla årskurserna medan vi ser att andelen är stabil för killarna och till och med positiv för killar i årskurs sju. 

 

Självskattat hälsotillstånd

Sedan 2008 har andelen kvinnor som uppger att de har ett gott allmäntillstånd minskat i Sörmland. Vi ser en liknande minskning i CDUST länen som delar samma enkätundersökning (Värmland, Uppsala, Västmanland och Örebro) men minskningen är större i Sörmland. Männen i alla länen uppger i större utsträckning än kvinnorna att de har ett gott hälsotillstånd och för dem har vi inte sett samma negativa utveckling över tid.

Uppdaterad 23 april 2024