Befolkning

Folkmassa på ett stort torg.

Fördjupa dig i hur Sörmland ser ut i siffror. Här får du lära dig om folkmängden i Sörmland, förändringar i åldersutveckling och en prognos för befolkningsutvecklingen.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Befolkningen avtar

Sörmland har under en lång tid haft en ökande befolkning och mellan år 2000 och år 2021 har ökningen varit mycket stark. År 2021 bor för första gången fler än 300 000 personer i Sörmland och år 2022 har ytterligare några hundra tillkommit. Antalet invånare år 2023 är dock något färre än under 2022, vilket är ett trendbrott. 

Antal invånare per kommun

Utvecklingen skiljer sig åt mellan kommunerna, I figuren nedan ser vi att befolkningen under 2000-talet har växt i de flesta kommuner i Sörmland, om än i olika takt. 

Trosa har växt med kring 46 procent under perioden 2000-2023, och Strängnäs med cirka 31 procent. Eskilstuna har växt med 22 procent, Gnesta med 18 procent och Nyköping med ungefär 19 procent. Oxelösund har växt med cirka 11 procent och Katrineholm med ungefär 6 procent. I Vingåker och Flen har befolkningen däremot minskat med ungefär 4 respektive 5 procent under samma tidsperiod. Detta innebär att det är framför allt de större kommunerna och kommunerna med god tillgänglighet till Stockholmsområdet som växer snabbt. 

Försörjningskvot i Sörmland

Försörjningskvoten är hög i Sörmland. Det betyder att antalet unga och äldre personer som varje person i arbetsför ålder måste försörja är hög. Under perioden 2007 till och med 2022 har försörjningskvoten ökat i hela Sverige, precis som i Sörmland. Det har att göra med den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning överlag. I Sörmland är dock försörjningskvoten högre än i riket. Detta ställer offentlig sektor inför både resursutmaningar och utmaningar kring att kompetensförsörja samhällsviktiga yrken.  Mellan 2022 och 2023 syns dock för första året sedan tidsseriens början 2007 en minskning av försörjningskvoten i både Sörmland och i Riket. Precis som i figuren ovan om folkmängdens utveckling är det ett trendbrott vi ser här.

Försörjningskvot per kommun

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det kommer till försörjningskvoten. Skillnaderna har också växt över tid. Medan försörjningskvoten har växt markant i Flen ser vi inte samma utveckling i framför allt Eskilstuna. Vi ser dock mellan 2022 och 2023 att utvecklingen ser olika ut i kommunerna och i både Flen och Oxelösund som har höga försörjningskvoter har denna minskat det sista året.

Förändringar i folkmängd

När du trycker på playknappen i figuren nedan kan du se hur folkmängden i Sörmland i olika åldrar har förändrats mellan 2002 och 2021. Genom rullistan kan du välja ett år som du vill jämföra övriga år med, det året visas då genom den svarta linjen i figuren. Väljer du här år 2002 och jämför med befolkningspyramiden 2023 ser du att det 2023 finns fler barn och fler i åldrarna 29 till 34 år i Sörmland. Befolkningen mellan 60 och 80 år är markant större 2023 än 2002, vilket påverkar försörjningskvot och behov i offentlig sektor. 

Förändringar i åldersfördelning

Kanske är det enklast att se hur befolkningens åldersfördelning ändras genom att dela upp befolkningen i tre åldersgrupper. Den tydligaste trenden här är att personer i åldrarna 18 till och med 65 utgör en minskande andel av den sörmländska befolkningen, medan andelen över 65 år ökar markant. Däremot ser vi också att efter 2020 minskar de ungas andel av befolkningen, både bland tjejer och killar. Detta torde förklara hur en ökande andel äldre går ihop med en minskande demografisk försörjningskvot. Välj kön i rullistan nedanför figuren för att se utvecklingen över för kvinnor och män separat. 

Prognos för åldersutvecklingen i Sörmland

Figuren nedan visar SCB:s befolkningsprognos för Sörmland. Här kan du se att befolkningen i Sörmland på sikt förväntas åldras ännu mer. Genom att välja år 2022 i rullistan nedanför figuren kan du jämföra förväntad folkmängd i olika åldrar vid olika år framåt i tiden med 2022 års folkmängd i olika åldrar. Här kan du förslagsvis klicka på play-knappen under figuren för att se hur staplarna förändras år för år. Att staplarna högre upp blir längre betyder att det blir fler personer i de äldre åldersgrupperna.

Uppdaterad 19 mars 2024