Arbetsmarknad, utbildning och inkomster

Personer sitter framför datorskärmar.

Här finns statistik över arbetsmarknadsläget i Sörmland och över invånarnas utbildningsnivå och inkomststandard. Du kan utforska figurerna kring utbildning, arbetslöshet och inkomststandard och jämföra hur utvecklingen ser ut över tid. Vi kan se att nivån av utbildning är låg, men ökande. Många står även utan jobb trots god tillgång till stora arbetsmarknadsområden.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Utbildningsnivå 2022

Sörmland har en relativt sett låg utbildningsnivå med en lägre andel både män och kvinnor med eftergymnasial utbildning än i snitt i landet. Andelen kvinnor och män med förgymnasial och gymnasial utbildning är däremot högre än i riket i snitt.  Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män, både i Sörmland och i landet. I figuren nedan ser vi detta för år 2022. Välj utbildningsnivå att jämföra i rullistan längst ner i figuren..

 

Utbildningsnivå i jämförelse med övriga län

Sörmland är ett av de län som har högst andel med förgymnasial utbildning. År 2022 är andelen kvinnor med förgymnasial utbildning högst i landet. Även andelen med eftergymnasial utbildning är bland de lägre i landet. År 2022 är andelen med eftergymnasial utbildning den tredje lägsta i landet för kvinnor och den fjärde lägsta för män. Välj utbildningsnivå och kön som du är intresserad av i rullistan längst ner i figuren för att jämföra mellan länen. Genom att klicka på pilen under figuren kan du se hur detta har sett ut under åren 1985 till och med 2022. 

 

Utbildningsnivå över tid

Över tid har utvecklingen av invånarnas utbildningsnivå varit positiv, med en minskande andel med enbart förgymnasial utbildning. Fram till och med millenieskiftet kan man säga att delar av minskningen i andel med förgymnasial utbildning motsvarades av både en ökning i andel med gymnasial utbildning och av en ökning i andelen med eftergymnasial utbildning. Efter millenieskiftet har vi däremot främst sett en ökning av andelen med eftergymnasial utbildning, medan vi för kvinnor till och med ser något av en minskande andel med gymnasial utbildning.  

Även här kan du undersöka utvecklingen för en specifik utbildningsnivå genom att välja den i rullistan längst ner i figuren.

 

Matchning

Vilken utbildning boende i länet har är viktigt för att så många som möjligt ska vara välmatchade på arbetsmarknaden. Det betyder i princip att vi uppnår hög effektivitet och högt utnyttjande av våra kompetenser om många arbetar med något som de är utbildade till. Enligt ett standardmått på detta är andelen lägre i Sörmland än i riket. Detta gäller för män, kvinnor, utrikes födda och inrikes födda och i båda de studerade åldersgrupperna.

Utbildningsresultat

Ett vanligt mått på genomströmning inom gymnasieskolan är andelen elever som startar som tar examen eller studiebevis inom 4 år. Här ser vi detta sorterat på elevens hemkommun. År 2023 är andelen drygt 16 procentenheter högre i Nyköping, som har högst andel i länet, än i Vingåker, som har lägst andel i länet.

 

Nedan kan man se hur andelen elever med examen eller studiebevis inom fyra år har utvecklats över tid i kommunerna. Här ser vi större svängningar över åren för de mindre kommunerna, vilket beror på att gruppen som startar gymnasiet varje år är ganska liten i små kommuner och att små förändringar då kan få betydelse för genomsnittet. Det finns egentligen ingen tydlig trend som kommunerna delar.

 

 

På samma sätt kan man studera de som börjar studera SFI. Här nedan syns andelen elever som har startat SFI som två år senare har klarat minst två kurser. Här syns att andelen år 2022 är högre för kvinnor än för män i alla sörmländska kommuner förutom Trosa. Genom att klicka på play-knappen och alltså se andelarna för åren 2013 till och med 2022 kan man också se att andelarna skiljer sig ganska mycket åt mellan åren för en och samma kommun. I grafen nedan ser vi detta i tidslinjer för varje kommun. Troligen kan stora skillnader mellan åren också här i alla fall delvis förklaras av att grupperna som startar årligen är små. 

 

 

Arbetslöshet

Många är arbetslösa i Sörmland, både kvinnor och män. År 2022 är andelen arbetslösa i åldern 16 till 64 år tio procent för män och nio procent för kvinnor. Detta ska jämföras med andelarna i hela riket som är sju procent för både män och kvinnor. Klicka på playknappen under figuren för att se hur andelarna har utvecklats över tid och pausa för det år du vill titta närmare på.

 

Arbetslöshet i alla län 2010 till 2022

Figuren nedan visar hur arbetslösheten ser ut i olika län under perioden 2010 till 2022. Sörmland hade år 2022 har den högsta arbetslösheten av alla län.

 

Ekonomisk ojämlikhet

Sörmland är det län som har störst andel barn och unga i hushåll med låg inkomststandard år 2022. Detta brukar ses som ett mått på absolut fattigdom och definieras som att hushållet inte kan täcka kostnader för den baskonsumtion som det skulle behöva utifrån storlek, sammansättning och bostadsort. Jämför man över tid har andelen gått ner från 14 procent 2014 till 10,5 procent 2022 för Sörmland. Under samma period kan man också se att andelen personer i Sörmland med vad som kallas hög inkomststandard har ökat från 39 till 45 procent. Du väljer den inkomstgrupp du vill titta närmare på genom rullisten i nedre delen av figuren. Skillnaden mellan 2014 och 2022 får du genom att klicka på play-knappen. 

 

Låg inkomststandard i absoluta tal

År 2022 är det cirka 6850 barn som lever i hushåll med låg inkomststandard. Detta är en ökning från föregående år.

Uppdaterad 23 april 2024