Det regionala utvecklingsuppdraget

Målen i Agenda 2030 i färgglada boxar.

Det finns 21 regioner i Sverige som ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som kräver stora resurser. Exempelvis sådant som handlar om hållbar regional utveckling, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt kultur. Arbetet inom regional utveckling ska bidra till att stärka utvecklingskraften i städer, tätorter och landsbygder och bidra till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Kenneth Hagström

Regional utvecklings direktör

0155-24 55 61

Regionala utvecklingsuppdraget i korthet

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Målen i Agenda 2030 är utgångspunkten i arbetet. Inom Sveriges regioner finns olika behov och förutsättningar. Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att ta tillvara och utveckla potentialen utifrån platsens olika förutsättningar. Regional utveckling berör frågor som näringsliv, regional planering, kompetensförsörjning och hållbara transporter. För att hantera frågorna används verktyg som analyser och kunskapsutveckling, projektmedel och regionala företagsstöd.

Regional utveckling går på tvären över många frågor och politikområden. Det innebär att flera aktörer, inom flera olika områden och nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – samverkar för att nå hållbar utveckling. Därför är samordning mellan olika aktörer en huvuduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. Uppdraget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar.

I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

 • Arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet.
 • Samordna insatser för att genomföra denna strategi.
 • Fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov.
 • Besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Ovanstående punkter kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsuppdraget, det som staten ålägger regionerna att utföra. Samtidigt har regionerna, i egenskap av direktvalda självstyrande organ, möjlighet att ta egna initiativ utifrån regionala förutsättningar och behov.

Utöver dessa ansvarsområden ansvarar regioner även för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Några av regionens ansvarsområden

Några av regionens ansvarsområden

Region Sörmland är en av de 21 regionerna som ansvarar för och samordnar länets gemensamma arbete som ökar hållbar tillväxt och livskvalitet. De utvecklingsinsatser och investeringar som ska stärka konkurrenskraften för Sörmland och som ska leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare finns beskrivna i en regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Vi arbetar med utveckling, buss-och tågtrafik, boende- och näringslivsfrågor. Hälsofrämjande arbete för att förbättra folkhälsan i Sörmland, och att minska negativ påverkan på vår miljö, är centrala delar i vårt arbete.

Region Sörmland samarbetar bland annat med länets nio kommuner:

 • Eskilstuna
 • Flen
 • Gnesta
 • Katrineholm
 • Nyköping
 • Oxelsösund
 • Strängnäs
 • Trosa
 • Vingåker

För resenärer använder vi Sörmlandstrafiken som varumärke för kollektivtrafiken. Vi har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet, där ingår bland annat att:

 • Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
 • Upphandla och tilldela uppdrag att bedriva kollektivtrafik i regionen. Aktuella trafikupphandlingar (regionsormland.se).
 • Följa upp och analysera kollektivtrafiken för att säkra kvalitet på kort och lång sikt i enlighet med det mål som trafikförsörjningsprogrammet anger.

Vårt verksamhetsområde innefattar både allmän kollektivtrafik (regionsormland.se) och särskild kollektivtrafik (regionsormland.se) som sjukresor och färdtjänst.

Ett rikt och varierat utbud av kultur- och naturupplevelser för alla är viktiga faktorer för utveckling av regionen och för att främja folkhälsan. Vi arbetar med kultur på olika sätt; genom musik, teater, dans, film, museiverksamhet, hemslöjd, konst, litteratur och regional biblioteksutveckling. Vi har även bidrag och stipendier inom kultur.

Information om kulturutveckling i Sörmland (regionsormland.se).


Läs mer om regionalt utvecklingsarbete

Lär dig mer om regional utvecklingspolitik

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Medlemmar är Sveriges 21 regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova och Tillväxtverket. I lärprojektet har Reglabs medlemmar diskuterat brytningstider i form av en ny nationell regional utvecklingspolitik, EU:s nya strukturfondsperiod och ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar – samt vad detta innebär för regionerna. 

Reglabs webbplats finns allt meterial från lärprojektet, en del hittar du under Reglab play (reglab.se).

Uppdaterad 12 december 2023