Regional utveckling

Regionalt skogsprogram för Sörmland

Publicerad 13 maj 2022

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

År 2018 beslutade regeringen om att Sveriges nationella skogsprogram. I strategin för det nationella programmet ingår att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att uppnå skogsprogrammets vision och mål.

Sedan 2020 bedrivs Regionalt skogsprogram i Sörmland som ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Region Sörmland och Skogsstyrelsen, med regionen som projektägare. Det regionala skogsprogrammet tas fram i samverkan mellan de tre myndigheterna samt en referensgrupp bestående av en rad intressenter och aktörer inom Sördermlands skogar.

Arbetet syftar till att etablera ett regionalt skogsprogram i Sörmland som en plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas.

Läs mer om det nationella skogsprogrammet på Skogsstyrelsens webbsida

Aktiviteter och insatser inom Regionalt skogsprogram i Sörmland

Genomförda och pågående aktiviteter

Nov  2022                   Konferens, Skogen i Sörmland 2022

Sept 2022                   Exkursion i Holmens kunskapsskog

Maj  2022                    Exkursion om familjeskogsbrukets förutsättningar (Melllanskog)

Mars-sept 2022      Workshops inom ramen för Projekt Framtidens viltförvaltning - en 
                                          behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem

                                          Workshop 1 - Viltförvaltning lagstiftning
                                          Workshop 2 - Befintligt förvaltningssystem
                                          Workshop 3 - Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltning

Sept 2021                  Tätorsnära skogsbruk med hyggesfria metoder, besök i Strängnäs 
                                          kommuns skogar

Kommande aktiviteter

2022-12-06               Behovsanalys för att nå balans och ökad samverkan
                                           (sista workshopen inom projektet Framtidens viltförvaltning)

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Hjälpte den här informationen dig?