Valideringslyft

En uppslagen bok

Valideringslyft är ett projekt där nationella och regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Vi lever i en tid då ständig kompetensutveckling och omställning utifrån nya förutsättningar och krav på arbetsmarknaden är en nödvändighet. För att klara det behöver vi lyfta fram och erkänna all kunskap som en individ bär med sig, även den kunskap som är dold. Validering är nyckeln, men ansvaret och genomförandet av validering är decentraliserat med flera olika aktörer involverade. Det finns därför behov att samverkan för att öka tydlighet, kvalitet och likvärdighet. Samt för att säkra tillgången till validering inom såväl utbildningssystemet som mot arbetslivets kvalifikationer. Projekt Valideringslyft är tänkt att påbörja den resan och för att kunna lösa vissa knutar längs vägen.

Syfte och mål

Kunskap och kompetens kan komma både från formell utbildning, till exempel en gymnasieutbildning, och från arbetslivserfarenhet och fritidssysselsättning. Oavsett om ett lärande satts på pränt eller inte, så finns kunskapen där.

  • Validering är ett sätt för en människa att synliggöra sin fulla potential, få ett intyg på sin faktiska kompetens, och komma vidare i studier eller jobb – trots eventuell avsaknad av ett formellt betyg.
  • Validering är ett sätt för arbetsgivare att kartlägga och ta reda på de anställdas faktiska kompetens, för att på så vis bli mer träffsäker i sina kompetenshöjande åtgärder eller vid rekrytering.
  • Validering har ett inkluderande förhållningssätt eftersom fokus ligger på vad en människa faktiskt kan och inte på hur eller var kunskaperna förvärvats.

Tidplan

Valideringslyft avslutats 31 december 2022. 

Samverkansparter

Projekt Valideringslyft genomförs i en bred samverkan mellan regioner, myndigheter och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå.

  • Sveriges samtliga 21 regioner
  • Skolverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), LO och Svenskt Näringsliv.

Projektägare är Myndigheten för yrkeshögskolan, som har uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering.

Information om ESF-projektet Valideringslyft på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Publicerad 9 maj 2022